Opp­gra­de­rer for 100 mill.

Lund-fa­mi­li­en og Chris­ti­ans­holm Eien­dom over­tar drif­ten av Ho­tel Nor­ge. Og rø­per at det vil kos­te skjor­ta å få ho­tel­let til­ba­ke til topp stan­dard.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Vi har lyst å sat­se og gjen­ska­pe po­si­sjo­nen Ho­tel Nor­ge har hatt i byen før, sier An­stein Fid­je, dag­lig le­der i «nye» Chris­ti­ans­holm Eien­dom.

På etter­som­mer­en kjøp­te de ei­en­dom­men av det tys­ke fon­det Ca­tel­la sam­men med Lund-fa­mi­li­en, som eide Ho­tel Nor­ge fra 1991 til 2001.

For kort tid si­den be­stem­te de nye ei­er­ne seg for å over­ta drifts­sel­ska­pet Ho­tel Nor­ge AS, som var eid av Stav­an­ger-in­ves­tor Rolf Smed­vig Hod­ne.

Hod­ne had­de ti år igjen av sin lei­e­av­ta­le, men de nye, sto­re vy­ene fra hus­ei­er end­ret på si­tua­sjo­nen.

HO­TELL ANNO 2028

– Han syn­tes det var et løp vi bur­de ta på vår kap­pe. Og det gir oss en flek­si­bi­li­tet, be­grun­ner An­stein Fid­je.

– Men de­re måt­te ikke be­ta­le ham ut?

– Det er vel hel­ler tvert om. Regn­ska­pe­ne gir ikke in­di­ka­sjon på at det er sto­re pen­ger i det­te.

Like sik­kert som den dag­li­ge fro­kos­ten har nem­lig ho­tel­let ser­vert røde tall si­den 2013, året da om­set­nin­gen nåd­de en fore­lø­pig topp med 78 mil­lio­ner kro­ner.

I fjor inn­kas­ser­te Ho­tel Nor­ge AS med 172 rom «bare» 48 mil­lio­ner fra sine gjes­ter, det end­te i un­der­skudd på 3,1 mil­lio­ner.

Ho­tel Nor­ge var len­ge best i byen på kurs og kon­fe­ran­ser. Si­den har Ernst, Scan­dic By­stran­da og se­nest Cale­do­ni­en stilt den gam­le stor­he­ten helt i skyg­gen.

Å ta til­ba­ke en plass i sola blir slett ikke bil­lig.

– At det kan bli 100 mil­lio­ner kro­ner, det kan det når vi skal ta det or­dent­lig. Mest kre­ven­de er det inn­ven­di­ge, 172 rom og fel­les­area­ler skal opp­gra­de­res, opp­ly­ser Fid­je.

Midt­re de­len av ho­tel­let ble for­ri­ge gang to­tal­re­no­vert i 1999, mens and­re om­rå­der knapt er på­kos­tet si­den 1988.

Som Faed­re­lands­ven­nen har skre­vet øns­ker de nye ei­er­ne et møte med kom­mu­nen for å sjek­ke mu­lig­he­te­ne for å end­re fa­sa­den og ut­vi­de i høy­den, et møte som vil fin­ne sted om kort tid.

– Det hand­ler om å føre ho­tel­let inn i en ny tid, og ten­ke hvor­dan ho­tell­drift er anno 2028, sier Ei­vind Lund.

SAM­AR­BEID MED PARKEN

Fore­lø­pi­ge sig­na­ler ty­der på at ut­vi­del­ser i høy­den sit­ter langt in­ne. I ver­ste fall må de gjø­re nød­ven­di­ge om­ro­ke­rin­ger in­nen­for da­gens byg­nings­kropp.

– Det ide­el­le er om vi kan bi­dra med ting som ge­ne­re­rer ny tra­fikk til byen. Med sa­ler som kan ha plass til 300-400 na­er­mer vi oss noe som ikke så man­ge i Nor­ge har, sier Ei­vind Lund – sønn av Øystein som var Nor­ge-di­rek­tør fra 1985 til 2014.

Etter å ha va­ert kon­su­len­ter for gård­ei­er Chris­ti­ans­holm i Torv­kvar­ta­let tok Lund-fa­mi­li­en an­svar for drif­ten av Thon Ho­tel Parken, som åp­net i fjor vår med 184 rom.

Lund har na­er 70 pro­sent an­del i ho­tell­ei­en­dom­men, mens Chris­ti­ans­holm har 30 pro­sent. Det leg­ges opp til ut­strakt sam­ar­beid mel­lom de to ho­tel­le­ne.

– Det blir to ho­tel­ler un­der sam­me pa­ra­ply. De må snak­ke sam­men og opp­nå så man­ge stor­drifts­for­de­ler som mu­lig, men også sam­ar­bei­de med and­re ho­tel­ler, sier Lund.

I dag har Ho­tel Nor­ge fem ful­le eta­sjer ut mot gata, med kvis­ter i sjet­te. Ei­er­ne øns­ker pri­ma­ert å fjer­ne skrå­ta­ket og byg­ge på sjet­te og sju­en­de eta­sje helt ut til gate­liv med en til­bake­truk­ket åt­tende­eta­sje.

ARKIVFOTO: VEGARD DAMSGAARD

Øystein Lund flan­kert av søn­nen Ei­vind (t.v.) og An­stein Fid­je, dag­lig le­der i nye Chris­ti­ans­holm Eien­dom. Begge blad Lund har va­ert di­rek­tør ved ho­tel­let tid­li­ge­re, eldste­mann satt i sjef­sto­len helt fra 1985 til 2014.

ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK

Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser et ek­sem­pel med ho­tell i sju eta­sjer, den øvers­te til­bake­truk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.