Umoe Man­dal har sak­søkt eks-an­sat­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JAR­LE R. MARTINSEN jar­[email protected]

Umoe Man­dal har sak­søkt to tid­li­ge­re an­sat­te ved be­drif­ten. Verf­tet me­ner de har ut­nyt­tet be­drifts­hem­me­lig­he­ter.

– Så langt er det uklart for oss hva dis­se hem­me­lig­he­te­ne helt kon­kret egent­lig hand­ler om, sier ad­vo­kat Kjell Tor­kel­sen.

Han re­pre­sen­te­rer Ne­re Gun­steinson Sko­me­dal og Tryg­ve Hal­vor­sen Espe­land som begge slut­tet ved Umoe Man­dal i 2015.

De etab­ler­te sam­me år fir­ma­et Es­na AS som har adres­se i Ri­ge­da­len i Kris­tian­sand. Her job­ber de sam­men med to and­re med å lage de­sign blant an­net for luft­pute­bå­ter. Sko­me­dal er dag­lig le­der mens Espe­land er styre­le­der.

Søks­må­let skal opp for Kris­tian­sand tingrett. I fram­stil­lin­gen fra ting­ret­ten he­ter det at sa­ken drei­er seg om brudd på mar­keds­fø­rings­lo­ven, ånd­verks­lo­ven og brudd på av­ta­le.

Iføl­ge ad­vo­kat Tor­kel­sen me­ner Umoe Man­dal at ele­men­ter fra luft­pute­far­tøy­et Wa­ve Craft er brukt i en ny båt­type som Es­na har ut­vik­let.

FOR TING­RET­TEN

«Umoe Ven­tus» het den førs­te bå­ten i . Far­tøy­et er spe­sial­la­get for å lig­ge stil­le i opp til 2,5 me­ters bøl­ger slik at den kan lig­ge inn­til vind­møl­ler til havs. Bå­ten Es­na AS har ut­vik­let på tegne­bret­tet he­ter «Es­na Tern». Det­te far­tøy­et er la­get for sam­me mar­ked som Wa­ve Craft: Frakt og til­gang til vind­møl­ler til havs.

Også den­ne kan lig­ge stil­le i opp til 2,5 me­ters bøl­ger ved hjelp av luft­pute­tek­no­lo­gi. En an­nen vik­tig egen­skap som Umoe Man­dal i til­legg har mar­keds­ført sine Wa­ve Craft-bå­ter med er at bå­te­ne har kraf­tig re­du­ser­te be­ve­gel­ser i fart i krass sjø.

– De­sig­net som den­ne sa­ken hand­ler om er ver­ken solgt el­ler satt i pro­duk­sjon, sier Tor­kel­sen.

Han sier at de ikke helt vet hva slags be­drifts­hem­me­lig­he­ter som Umoe Man­dal me­ner de tid­li­ge­re an­sat­te har tatt med seg.

– Det hand­ler ikke luft­pute­tek­no­lo­gi­en. Det er en tek­no­lo­gi som har va­ert på mar­ke­det i alle fall si­den 1980-tal­let, sier han.

IKKE PATENTBELAGTE

Tor­kel­sen sier også at Umoe Man­dal ikke hev­der at de tatt med seg patentbelagte ide­er.

– Hvor­dan tar dine kli­en­ter det å bli sak­søkt av sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver?

– Det er selv­sagt kre­ven­de, sier Tor­kel­sen.

Ver­ken Sko­me­dal el­ler Espe­land øns­ker å kom­men­te­re sa­ken. De hen­vi­ser til ad­vo­ka­ten.

Hel­ler ikke Umoe Man­dal-di­rek­tør Tom Ha­rald Svenne­vig vil si noe.

– I den fa­sen vi er i nå, fin­ner jeg det ikke rik­tig å kom­men­te­re sa­ken, sier han.

– Hvor­dan er det å sak­søke to tid­li­ge­re an­sat­te i av be­drif­ten?

– Det vil jeg hel­ler ikke si noe om.

EI UKE

Det er satt av ei uke til sa­ken i Kris­tian­sand tingrett i slut­ten av fe­bru­ar.

Det hø­rer for øv­rig med til his­to­ri­en at «Umoe Ven­tus» brant og sank uten­for kys­ten av Fyn før jul 2015. Den var på vei til ut­leie i Tysk­land etter re­pa­ra­sjons­ar­beid i Man­dal.

FOTO: JAR­LE R. MARTINSEN

«Umoe Ven­tus» ble sjø­satt ved Umoe Man­dal i fe­bru­ar 2015. Sa­ken som skal opp for ting­ret­ten drei­er seg om brudd på mar­keds­fø­rings­lo­ven, ånd­verks­lo­ven og brudd på av­ta­le.

FOTO: UMOE MAN­DAL

Slik ser Wa­ve Craft-far­tøy­et ut når det lig­ger stil­le inn til en vind­møl­le til havs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.