Ka­russ:

Hele ung­doms­trin­net i Midt­re Vågs­bygd kan hav­ne på Ka­russ. Men det vil ver­ken la­ere­re, ele­ver el­ler for­eld­re. – Vi bør va­ere for­sik­ti­ge med å end­re noe som er så per­fekt.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

a bar­na mine skul­le be­gyn­ne på sko­len skul­le de be­gyn­ne på Ka­russ. Det var ikke snakk om noe an­net, sier styre­le­der for Ka­russ sko­le, Roy Gun­der­sen. Han har selv job­bet i skole­sek­to­ren i fle­re år.

– Hvor­for det?

– For­di Ka­russ har et flott ryk­te og gode opp­vekst­vil­kår. Det vil­le jeg gi til mine barn.

Ka­russ sko­le ble byg­get i 2002 og har ele­ver fra 1. til 10. klas­se.

16. ja­nu­ar skal for­slag til ny skole­struk­tur i Vågs­bygd be­hand­les i for­mann­ska­pet og 23. ja­nu­ar i by­sty­ret. Faed­re­lands­ven­nen har be­søkt de tre be­rør­te sko­le­ne.

– DØ­RE­NE ER ALL­TID ÅPNE

Både la­ere­re, ele­ver og for­eld­re er skep­tis­ke til å sam­le ung­doms­trin­net på én sko­le. De er stol­te av den sko­len de har.

– Jeg tror ikke det vil fun­ge­re så godt med en stor sko­le. Det er verdt å hol­de på det at la­erer­ne kjen­ner igjen alle ele­ve­ne, og at ele­ve­ne kjen­ner alle la­erer­ne. Jeg me­ner det er helt feil å slå sam­men sko­le­ne til en stor ung­doms­sko­le, sier elev­råds­le­der So­fie Ruud (15).

– Hvor­dan er det å va­ere elev på Ka­russ nå?

– Vel­dig fint. Det­te er en sko­le hvor jeg kan se for meg at alle kan tri­ves. Dø­re­ne til la­erer­ne er all­tid åpne og vi fø­ler oss vel­kom­ne.

La­erer og til­lits­valgt Kas­per Bek­ke­li Espe­land har lig­nen­de be­skri­vel­ser:

– Det er vel­dig bra å job­be på Ka­russ. Vi har et godt mil­jø både mel­lom la­ere­re, ele­ver og for­eld­re. Det­te er en sko­le der du kan se nes­ten alle ele­ve­ne i øyne­ne og vite hvem de er. Det bi­drar til en god ar­beids­hver­dag.

Han er skep­tisk til å end­re på skole­struk­tu­ren.

– Det er ikke sik­kert vi får det dår­li­ge­re med en stor sko­le. Men vi vet at vi får gode re­sul­ta­ter både når det gjel­der elev­un­der­sø­kel­ser og ka­rak­te­rer. Vi me­ner at vi har det så bra i dag at det ikke er verdt å set­te på spill.

– RADIKAL OMVELTNING

Styre­le­der Roy Gun­der­sen er enig.

– Jeg sy­nes vi skal va­ere for­sik­ti­ge med å for­and­re på noe som er så per­fekt. Det kan gå vel­dig bra, men man bør li­ke­vel va­ere

FOTO: JA­COB BUCHARD

La­erer og til­lits­valgt Kas­per Bek­ke­li Espe­land, elev­råds­le­der So­fie Ruud (15) og styre­le­der Roy Gun­der­sen ved Ka­russ sko­le. Ka­russ er i dag en sko­le med 10 trinn. I for­sla­get til ny skole­struk­tur i Midt­re Vågs­bygd skal Ka­russ bli en ren ung­doms­ko­le. Barne­skole­ele­ve­ne sam­les på Vågs­bygd sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.