FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: EVA MYKLEBUST [email protected]

Vågs­bygd sko­le

● Be­står av to av­de­lin­ger, Aug­land (4.-7.trinn) og Åsa­ne (1.-3. trinn)

● Til sam­men har sko­len 511 ele­ver. Fra 1. fe­bru­ar er det 163 ele­ver på Åsa­ne og 348 på Aug­land.

● Vågs­bygd sko­le av­de­ling Aug­land har røt­ter til­ba­ke til 1850-åre­ne. I dag be­står sko­len av tre fritts­tå­en­de skole­bygg. Hoved­byg­get er ny­lig opp­gra­dert

● Vågs­bygd sko­le av­de­ling Åsa­ne be­står av ett ho­ved­bygg og et gym­sals­bygg. Sko­len har en dår­lig byg­nings­mes­sig til­stand

● Sko­len har til sam­men rundt 520 ele­ver

● I den sis­te elev­un­der­sø­kel­sen sco­rer sko­len om­trent som det na­sjo­na­le snit­tet på de fles­te fak­to­rer. 7,2 pro­sent av ele­ve­ne na­sjo­nalt opp­ga at de opp­lev­de mob­bing på sko­len. På Vågs­bygd sko­le er tal­let 11,3 Ka­russ.

– Som la­erer ser jeg ikke noe pro­blem med en stor ung­doms­sko­le, men som pri­vat­per­son er jeg skep­tisk på grunn av his­to­rik­ken. Jeg vil fram­snak­ke det Ka­russ har fått til. Det vir­ker som om det fun­ge­rer vel­dig godt, og at det er en god sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.