FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Vegard Nil­sen

Al­der: Stil­ling:

● 53

● Kom­mune­over­lege og folke­helse­ko­or­di­na­tor i Søgne

● Gift, tre barn på 19, 21

● Spe­sia­list i sam­funns­me­di­sin, spe­sia­list i indre­me­di­sin og har en dok­tor­grad i fore­byg­ging av type 2 dia­be­tes. Har tid­li­ge­re va­ert over­lege på Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand og på syke­hu­set i Før­de

● Førs­te fyl­kes­di­rek­tør for Folke­helse i Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne

Si­vil­stand: og 22 år Bak­grunn:

Ak­tu­ell:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.