Hvem ut­ford­rer Trump i 2020?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er fort­satt len­ge til USA igjen skal vel­ge pre­si­dent, men no­mi­na­sjons­kam­pen har nå for al­vor be­gynt.

●●Den pro­gres­si­ve de­mo­kra­ten Eli­sa­beth War­ren ble den førs­te av de godt kjen­te de­mo­kra­te­ne til å of­fent­lig­gjø­re sitt kan­di­da­tur. Vei­en frem til sei­er vil va­ere lang, for først må hun gjen­nom en hard og åpen no­mi­na­sjons­kamp i eget par­ti. Det er ven­tet at det kan stil­le opp mot 20 styk­ker i de­mo­kra­te­nes no­mi­na­sjons­pro­sess.

Nav­ne­ne som ofte blir truk­ket frem som fa­vo­rit­ter er ve­te­ra­ne­ne Ber­nie San­ders og Joe Bi­den, men også ny­kom­me­re som Kama­la Har­ris, Be­to O’rour­ke og Cory Book­er. Etter mel­lom­val­get i høst er Bi­den fore­lø­pig fa­vo­ritt til å ut­ford­re Trump.

Blant de­mo­kra­te­nes egne vel­ge­re er Bi­den den fore­truk­ne kan­di­da­ten med 30 % opp­slut­ning. Må­lin­ger vi­ser også at han er den de­mo­kra­ten som nå vil­le slått Trump med størst mar­gin. Det­te for­di han når man­ge av de sam­me vel­ger­ne som Trump når, noe som er av­gjø­ren­de for å kun­ne vin­ne pre­si­dent­val­get. Hans litt slei­ve­te stil me­ner man­ge vil va­ere en for­del å ha i møte med den ube­reg­ne­li­ge og løgn­ak­ti­ge bøl­len. Folk tror og hå­per han er den som kan sam­le et split­tet par­ti og et split­tet land. Det er ven­tet at Bi­den in­nen få uker vil klar­gjø­re sine pla­ner for val­get, og mye ty­der nå på at han plan­leg­ger å stil­le.

Li­ke­vel er det man­ge som stil­ler spørs­måls­tegn ved om Bi­den er den riktige kan­di­da­ten i 2020. Både hans al­der, men også hans til­knyt­ning til det po­li­tis­ke etab­lis­se­men­tet trek­kes frem. Det er de mer pro­gres­si­ve kref­te­ne i par­ti­et som de se­ne­re åre­ne har klart å vek­ke be­geist­ring, lede en gras­rot­be­ve­gel­se og hatt mo­men­tum. Den pro­gres­si­ve kan­di­da­ten Be­to O´rour­ke skap­te stor be­geist­ring da han med en radikal agen­da nes­ten klar­te å bli valgt som se­na­tor i den kon­ser­va­ti­ve bas­tio­nen Texas. Der­med er det man­ge ame­ri­kans­ke kom­men­ta­to­rer som nå spe­ku­le­rer i om Bi­den tid­lig vil vel­ge en vise­pre­si­dent­kan­di­dat som er mer pro­gres­siv og yng­re. Be­to og Kama­la Har­ris er blant de kan­di­da­te­ne som ofte trek­kes frem. Da vil par­ti­et stå mer sam­let og ha unge vel­ge­re i ryg­gen, som er vel­dig vik­tig for par­ti­et.

Om det over­ord­ne­de og vik­tigs­te må­let for de­mo­kra­te­ne sine vel­ge­re i 2020 blir å få kas­tet Trump, er Bi­den sann­syn­lig­vis den bes­te og fore­truk­ne kan­di­da­ten. Kla­rer den mer pro­gres­si­ve de­len av par­ti­et å mo­bi­li­se­re og be­geist­re vel­ger­ne til et stør­re po­li­tisk skif­te, vil kan­di­da­ter som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.