Stopp ut­ryd­nings­po­li­tik­ken!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Førs­te nytt­års­dag ble to ul­ver fra Slett­åsflok­ken i Try­sil drept etter at re­gje­rin­gen til­lot sky­ting in­nen­for ulve­so­nen.

●●Det­te har ald­ri skjedd si­den so­nen ble opp­ret­tet i 2004. Nå sam­les folk til de­mon­stra­sjon for å få en slutt på den­ne uver­di­ge be­hand­lin­gen av ul­ve­ne.

I de­sem­ber 2018 ved­tok sta­ten for førs­te gang at de skul­le sky­te ulv, en kri­tisk tru­et art, in­nen­for ulve­so­nen. De rett­fer­dig­gjor­de det­te med at det skul­le vir­ke «kon­flikt­dem­pen­de», og set­ter hen­syn til en­kel­tes mot­vil­je mot ulv, fram­for fler­tal­let av be­folk­nin­gen og de­res rett til et na­tur­mang­fold. Myn­dig­he­te­ne har satt et mak­si­mums­mål på an­tall ul­ver i Nor­ge, noe som gjør at ul­ven ikke kom­mer seg ut av norsk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.