Bar­net i kryb­ben – ved veis ende

Faedrelandsvennen - - NAERT LUNSJKRYSS - METTE B. STOVELAND

Matt 26,26-29

Etter 3 år i of­fent­lig­he­tens lys, er bar­net fra Bet­le­hem­skryb­ben kom­met et styk­ke opp i 30-åre­ne. Nå står han ved slut­ten av sin livs­opp­ga­ve. Men det ver­ste står igjen; yd­my­kel­sen og dø­den på kor­set. Det ver­ste for ham – det bes­te for men­nes­ke­he­ten. Før det skjer gir han sine ven­ner en av­skjeds­gave, et nåde­mid­del de skal ha hos seg når han for­la­ter dem. Han star­ter en tra­di­sjon som skal vare helt til ver­dens ende. At han skal gi sin egen kropp og blod, blir sym­bo­li­sert i et mål­tid med brød og vin. Når krist­ne over hele ver­den bru­ker den­ne tra­di­sjo­nen, er Je­sus selv til ste­de og for­ny­er nå­den. «Min kropp og mitt blod er gitt så syn­de­ne kan bli til­gitt for man­ge», sier Je­sus.

For Je­sus er li­vet som men­nes­ke på jor­da snart slutt. For hans etter­føl­ge­re er det nå det be­gyn­ner. Nå star­ter opp­ga­ven med å spre det gla­de bud­skap til alle folke­slag. Natt­verds­mål­ti­det er som en niste­pak­ke un­der­veis. Der er fel­les­ska­pet med Je­sus enda til ste­de. Og en gang i frem­ti­den skal alle drik­ke vin i Guds rike, en ny vin sam­men med Je­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.