50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT LUNSJKRYSS -

11. JA­NU­AR 1969

●●Kris­tian­sand Sa­ni­tets­for­ening har nå fått fer­dig sitt hjem for al­der­doms­svek­ke­de ved gam­le Sol­vang syke­hus, og i går ble det be­hø­rig inn­viet ved om­vis­ning og be­spis­ning, hvor blant an­net re­pre­sen­tan­ter for So­sial­de­par­te­men­tet, ho­ved­sty­ret i Nors­ke Kvin­ners Sa­ni­tets­for­ening, fyl­ket og Kris­tian­sand kom­mu­ne var til ste­de. Og det var ikke få lov­ord som ble øst over ho­de­ne på Mos­sa Grødem og hen­nes drif­ti­ge med­ar­bei­de­re. Over­lege Wil­lum­sen (som var Helse­di­rek­to­ra­tets re­pre­sen­tant ved åp­nin­gen) sa at Sa­ni­tets­for­enin­gen had­de gjort et bane­bry­ten­de ar­beid. – Vår so­sial­po­li­tikk er fort­satt ufull­sten­dig, og vi er i stor grad av­hen­gig av et lo­kalt ini­tia­tiv fra ra­di­kalt ten­ken­de men­nes­ker, sa over­lege Wil­lum­sen.

●●Vi kun­ne også lese at det nå så ut til at fot­ball­spil­le­ren Ha­rald «Dut­te» Berg skul­le bli proff i Ne­der­land. Og i Eng­land tru­et «Mao-syke-epi­de­mi­en» en­gelsk fot­ball. Ful­ham ble det førs­te of­fe­ret og had­de fått ut­satt en kamp på grunn av epi­de­mi­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.