I 2019 skal jeg:

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANN MAGRITT ARNLI

1. Bli litt flin­ke­re til å pus­te: Det­te tren­ger jeg hjelp til fra yoga­øvel­se­ne jeg prø­ver å få gjort på stue­gul­vet før jeg går på jobb. De vir­ker, det er det in­gen tvil om. 2. Bli litt flin­ke­re til å skry­te av and­re: En hyg­ge­lig kom­men­tar til en kol­le­ga, et fa­mi­lie­med­lem el­ler venn tror jeg ald­ri kan bli feil. 3. Bli litt flin­ke­re til å ta fe­rie: Så jeg ikke en­der opp som i fjor, med bare i over­kant av en uke som­mer­fe­rie, etter var­men, og kom døds­sli­ten til­ba­ke på jobb på høs­ten. 4. Plan­leg­ge ting i god tid: Det­te er vel strengt tatt ikke noe jeg tren­ger å for­bed­re vel­dig, men jeg skal uan­sett fort­set­te med det. Jeg fø­ler det­te er rea­lis­tis­ke mål, for det er jo tross alt bare et nytt år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.