Me­ner Frp al­vor med sine kjerne­sa­ker, går par­ti­et etter alt å døm­me i op­po­si­sjon etter val­get.

Vidar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - VIDAR UD­JUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vidar.ud­[email protected] - 952 43 505

Frp har va­ert med på å sty­re Kris­tian­sand i syv år. Til høs­ten kan det va­ere slutt. I alle fall hvis vi skal ta frem­tre­den­de Fr­pe­re i Sør­lan­dets ho­ved­stad på or­det, når de for­tel­ler hva som blir par­ti­ets vik­tigs­te sa­ker i valg­kam­pen til høs­ten.

●●På no­mi­na­sjons­mø­tet like før jul sam­let Frp seg om kamp mot bom­pen­ger, kunst­silo, ei­en­doms­skatt og mot­tak av flykt­nin­ger i Kris­tian­sand. Topp­kan­di­dat Sti­an Stor­buk­ås slo for sik­ker­hets skyld til med at det har blitt ført en «van­vit­tig inn­vand­rings­po­li­tikk i Kris­tian­sand». Mens alt­så hans egne parti­fel­ler i de­par­te­men­te­ne i Oslo har bedt kom­mu­ner om å gjø­re det som fler­tal­let i Kris­tian­sand har gjort: ta imot flykt­nin­ger.

●●Men det er nett­opp det­te spen­net Frp står i, både na­sjo­nalt og lo­kalt. Og som fø­rer til at en be­ty­de­lig fløy i par­ti­et sy­nes det kos­ter mer enn det sma­ker å re­gje­re sam­men med and­re.

●●I Kris­tian­sand kjen­ner dess­uten Frp på press fra kon­kur­ren­ter, først og fremst Vidar Klep­pe. Den tid­li­ge­re nest­for­man­nen i Frp har klart å etab­le­re De­mo­kra­te­ne som en lo­kal kon­kur­rent til Frp. Og få kla­rer å kapp­lø­pe med Klep­pe i po­pu­lis­me. Så klar­te han da også ved sist kom­mune­valg å kap­re nok stem­mer til å kom­me inn med to re­pre­sen­tan­ter i by­sty­ret. Både de to man­da­te­ne og Pen­sjo­nist­par­ti­ets ene, ten­ker man­ge i Frp at de­res par­ti bur­de fått. I ste­det fikk Frp bare fat­ti­ge fire re­pre­sen­tan­ter i Kris­tian­sand by­sty­re.

●●Der­for spis­ser par­ti­et nå bud­ska­pet. Syl­vi List­haugs nye råd­gi­ver, Andreas R. K. Ja­cob­sen, som står på en sik­ker tredje­plass på par­ti­ets lis­te i Kris­tian­sand til høs­ten, fulg­te opp no­mi­na­sjons­mø­tets lin­je i et in­ter­vju tid­li­ge­re den­ne uka. Han la også til kamp for søn­dags­han­del som en kjerne­sak for par­ti­et.

●●Alle de nevn­te sa­ke­ne kan va­ere gode for Frp. I den be­tyd­nin­gen at de får til­ba­ke frust­rer­te vel­ge­re som for­lot par­ti­et i 2015. Men stra­te­gi­en kan også kos­te par­ti­et mak­ten. For­di det må va­ere en viss sam­men­heng mel­lom de sa­ke­ne et par­ti går til valg på, og det gjen­nom­sla­get par­ti­et får når mak­ten skal ut­øves. Og de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene er Frps ho­ved­mot­stan­de­re i stort sett alle de sa­ke­ne Frp vil gjø­re til sine hjerte­sa­ker i valg­kam­pen.

●●Både H, KRF og Ven­st­re har satt mye inn på å rea­li­se­re kunst­si­lo­en. Ja, Krfs Jør­gen Kristiansen sa like før jul at han er mer over­be­vist enn noen gang før om pro­sjek­tet. De and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene ser at det ikke er noen vei uten­om bom­pen­ger for å rea­li­se­re de sto­re løf­te­ne som må tas i Kris­tian­sand de nes­te åre­ne, som Gart­ner­løk­ka. Eien­doms­skat­ten vil de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene rik­tig­nok også ha litt ned, men i prak­sis bare med noen tiere hvert år per hus­stand. Søn­dags­han­del er to­talt uak­tu­elt for KRF. Og alle de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene fny­ser av kra­vet om stans i mot­tak av flykt­nin­ger.

●●Andreas Ja­cob­sen sa i det nevn­te in­ter­vju­et med vår avis at Frp en enig med de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene «i de sto­re sa­ke­ne». Men hvil­ke sa­ker er stør­re for et par­ti enn de sa­ke­ne det sam­me par­ti­et går til valg på? Og: Hvis man etter val­get ikke får gjen­nom­slag for dis­se sa­ke­ne, er ikke da den na­tur­li­ge kon­se­kven­sen å gå i op­po­si­sjon?

●●Slik Frp har lagt lø­pet, er det to mu­li­ge vei­er frem­over: En­ten har Frp i Kris­tian­sand malt seg inn i et po­li­tisk hjør­ne ved at man går til valg med parti­fa­nen høyt he­vet, men sit­ter til­ba­ke med po­li­tis­ke smu­ler når mak­ten skal for­de­les. El­ler så plan­leg­ger man for et liv i op­po­si­sjon etter høs­tens valg.

●●Det sis­te ser i dag ut som det mest sann­syn­li­ge.

FOTO: ERLEND OLS­BU

Sti­an Stor­buk­ås og Chris­ti­an Eike­land un­der no­mi­na­sjons­mø­tet i Kris­tian­sand Frp sis­te hel­ga før jul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.