Fjer­ner tra­fikk­ly­se­ne før de kom i bruk

Sta­tens veg­ve­sen mon­ter­te lys­re­gu­le­ring for å gi bus­ser fri bane i Kjos­krys­set. Etter­på vur­der­te de tra­fikk­sik­ker­he­ten, noe som re­sul­te­rer i at an­leg­get de­mon­te­res på grunn av tra­fikk­fare.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: TOR­MOD FLEM VEGGE tor­[email protected]

Etter å ha brukt 600.000 på å mon­te­re lys­re­gu­le­ring i Kjos­krys­set, de­mon­te­rer nå Sta­tens veg­ve­sen an­leg­get på grunn av tra­fikk­fare.

– Bak­grun­nen for pro­sjek­tet var Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) sitt øns­ke om å gi bus­sen fri bane i mor­gen­rush­et og spa­re tid, for­kla­rer Jostein Ak­sel­sen, sjef­in­ge­ni­ør ved Sta­tens veg­ve­sens vei­av­de­ling i Ag­der.

I midt­en av juni i fjor skrev Faed­re­lands­ven­nen at Kjos­krys­set i Vågs­bygd i Kris­tian­sand skul­le lys­re­gu­le­res, slik at bus­ser som kom fra Hol­skog­vei­en og skul­le ut på Vågs­bygd­vei­en fikk fri bane og øv­rig tra­fikk på Vågs­bygd­vei­en ble holdt til­ba­ke ved hjelp av rødt lys.

Pla­nen var at lys­re­gu­le­rin­gen skul­le set­tes i drift i lø­pet av som­mer­en og gjel­de i mor­gen­rush­et.

Bak­grun­nen for at krys­set skul­le lys­re­gu­le­res, var at M2-bus­se­ne fikk ny tra­sé, der de blant an­net kjø­rer ut av Kjos­krys­set.

BE­VIL­GET 1,5 MILL.

AKT øns­ket pro­sjek­tet gjen­nom­ført, Are­al- og trans­port­plan­sam­ar­bei­det i Kris­tian­sands­re­gio­nen (Atp-sam­ar­bei­det) fi­nan­sier­te det og Sta­tens veg­ve­sen kjøp­te inn ut­styr og mon­ter­te an­leg­get.

Atp-sam­ar­bei­det be­vil­get 1,5 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet. Iføl­ge Ak­sel­sen er det imid­ler­tid brukt 600.000 kro­ner på det, da pro­sjek­tet ble bil­li­ge­re enn for­ven­tet.

– An­leg­get ble mon­tert på for­som­mer­en. Sam­ti­dig be­stil­te vi en in­tern tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­ring av pro­sjek­tet, for­kla­rer Ak­sel­sen.

– Rap­por­ten kon­klu­der­te med at det ikke var å an­be­fa­le å full­fø­re til­ta­ket, sier han.

– ULYKKESRISIKOEN FOR HØY

– Hvor­for ikke?

– Kjos­krys­set er et kom­pli­sert kryss. Det er blant an­net mye syk­kel­tra­fikk der, og syk­lis­te­ne kom­mer i stor fart gjen­nom krys­set. For tra­fi­kan­te­ne kan det va­ere vans­ke­lig å lese si­tua­sjo­ne­ne som opp­står. Løs­nin­gen med lys­re­gu­le­ring var uvan­lig, og to­talt sett en løs­ning som ikke kan an­be­fa­les. Ulykkesrisikoen ble for høy, og man kan ikke ta sjan­sen på å set­te an­leg­get i drift.

– Sik­ker­hets­vur­de­rin­gen bur­de vel kom­met før ut­sty­ret ble kjøpt inn og mon­tert?

– Nor­malt sett vil­le vur­de­rin­gen kom­met før. Det­te var et haste­pro­sjekt som det var vik­tig å få på plass fort.

– Hvor­for had­de det­te slik hast? – På grunn av om­leg­gin­gen av M2-ru­ten var AKT be­kym­ret for at bus­se­ne skul­le hav­ne i kø i Kjos­krys­set. AKT øns­ket å gjen­nom­føre pro­sjek­tet så fort som mu­lig.

– Så det­te er et pro­sjekt som gikk litt for fort i svin­ge­ne?

– Ja, det gikk litt fort, sier Ak­sel­sen, som un­der­stre­ker at et strøm­skap knyt­tet til lys­re­gu­le­rin­gen fore­lø­pig blir stå­en­de ved Kjos­krys­set, mens tra­fikk­ly­se­ne og en sty­rings­en­het kan gjen­bru­kes.

– TREN­GER NY RUNDKJØRING

På bak­grunn av tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­gen ble det i et møte mel­lom Atp-sam­ar­bei­det og Sta­tens veg­ve­sen be­slut­tet at til­ta­ket i Kjos­krys­set skul­le stan­ses.

– Sta­tens veg­ve­sen er vår råd­gi­ver, og det vis­te seg alt­så at det var sto­re sik­ker­hets­ut­ford­rin­ger knyt­tet til lys­re­gu­le­rin­gen. Der­for ble hele pro­sjek­tet stop­pet, opp­sum­me­rer Jan Otto Han­sen, fag­le­der ved Sam­ferd­sels­av­de­lin­gen i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne og med­lem av sek­re­ta­ria­tet i At­psam­ar­bei­det.

– Hvor­for ble det ikke gjort sik­ker­hets­vur­de­rin­ger før an­leg­get var på plass?

– Det må du spør­re Sta­tens veg­ve­sen om. Vi for­hol­der oss til dem som en fag­lig etat. Vi ble alle over­ras­ket over det­te, og det er jo kje­de­lig at rekke­føl­gen på den in­ter­ne plan­leg­gin­gen ikke ble helt god.

– Er det surt at det er brukt 600.000 kro­ner på det­te pro­sjek­tet?

– Ut­sty­ret skal bru­kes til and­re pro­sjek­ter knyt­tet til å få bus­se­ne fram. Ut­sty­ret er ikke bort­kas­tet sånn sett, men det er fore­lø­pig

in­gen kon­kre­te pla­ner for bru­ken av det, opp­ly­ser Han­sen.

Han på­pe­ker at Kjos­krys­set må byg­ges om for at kø­ene i krys­set skal re­du­se­res – og det skal bli bed­re flyt i tra­fik­ken.

– Det må på plass en rundkjøring der for å løse tra­fikk­pro­ble­me­ne, po­eng­te­rer fag­le­de­ren.

Fore­lø­pig er pla­nen at det blir bygge­start for det nye Kjos­krys­set i slut­ten av det­te året, iføl­ge Sta­tens veg­ve­sen.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Ly­se­ne knyt­tet til lys­re­gu­le­rin­gen i Kjos­krys­set er dek­ket med plast.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

I som­mer var lys­re­gu­le­rin­gen klar til bruk.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Pla­nen med lys­re­gu­le­rin­gen var at øv­rig tra­fikk på Vågs­bygd­vei­en skul­le få rødt lys, mens M2-bus­se­ne på vei ut av Hol­skog­vei­en skul­le få fri bane i Kjos­krys­set.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Sik­ker­he­ten til syk­lis­te­ne var en ve­sent­lig del av vur­de­rin­gen som før­te til at pro­sjek­tet med lys­re­gu­le­ring i Kjos­krys­set ble skrin­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.