Sko­le-kam­pen

Fire sko­ler kan bli til to når po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand skal be­stem­me seg for ny skole­struk­tur i Vågs­bygd. Vi har be­søkt de be­rør­te sko­le­ne som til sam­men har 1181 ele­ver.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLEBUST [email protected]

Ka­russ sko­le: 430 ele­ver, 1.-10. trinn Vågs­bygd sko­le: 348 ele­ver, 4.-7. trinn Åsa­ne sko­le: 163 ele­ver, 1.-3. trinn Fi­skå sko­le: 240 ele­ver, ung­doms­sko­le

–Med en stor sko­le er jeg redd for at det blir fle­re ele­ver per la­erer. Da er det let­te­re at ting fore­går i det skjul­te og at det kan bli mer mob­bing, sier elev­råds­le­der ved Fi­skå sko­le, Ra­kel Cris­ti­ne Berg (15).

– Hvor­dan er det å va­ere elev ved Fi­skå sko­le nå?

– Det er vel­dig bra. Folk tar deg imot med godt hu­mør og du har all­tid noen å snak­ke med. Det er man­ge la­ere­re som pas­ser på, og de får med seg ting før det blir for ille. Dess­uten er det vel­dig mye ak­ti­vi­te­ter på sko­len. Du ser for ek­sem­pel all­tid noen spil­le bord­ten­nis i fri­mi­nut­te­ne, sier hun.

Kris­tian­sand kom­mu­ne har fore­slått å end­re skole­struk­tu­ren i Vågs­bygd. Po­li­ti­ker­ne skal ta stil­ling til om barne­trin­ne­ne ved Vågs­bygd sko­le og Ka­russ skal sam­les på sko­len i Aug­land, og om ung­doms­trin­ne­ne ved Fi­skå sko­le og Ka­russ sko­le skal sam­les på Ka­russ (se fakta).

Faed­re­lannds­ven­nen har be­søkt de tre be­rør­te sko­le­ne. Både la­ere­re, ele­ver og for­eld­re er kri­tis­ke til for­sla­get.

På Fi­skå sko­le er de eni­ge om en ting: Sko­len er pas­se stor med sine 240 ele­ver. La­erer­ne opp­le­ver å ha over­sikt over ele­ve­ne, og ele­ve­ne me­ner de blir sett. Sko­len har pro­ble­mer med mob­bing, som man­ge and­re sko­ler, men ele­ve­ne opp­le­ver at mob­bing blir opp­da­get og slått ned på.

– EN NY HVER­DAG

La­erer og til­lits­valgt Erlend Tho­mas­sen har selv va­ert elev på Fi­skå på 80-tal­let, og har job­ber på sko­len i 25 år. Han tri­ves godt.

– Vi har en sko­le med en fin stør­rel­se. Vi har et over­sikt­lig mil­jø og la­erer­ne har et godt, fag­lig sam­ar­beid på hvert trinn.

Tho­mas­sen me­ner Fi­skå sko­le bør be­stå som den er i dag. I 2002 ble halv­par­ten av ung­doms­skole­ele­ve­ne ved Fi­skå sendt til Ka­russ sko­le som ble opp­ret­tet som en sko­le med ti trinn.

– Vi fikk en helt ny hver­dag. Vi gikk fra å va­ere en sko­le med mye trøb­bel og gjeng­dan­nel­ser til en sko­le med god over­sikt over ele­ve­ne. Vi kun­ne flyt­te fo­ku­set fra å dri­ve brannsluk­king når det gjel­der mob­bing, slås­sing og ut­age­ren­de at­ferd til å kon­sen­tre­re oss om fore­byg­ging. Nå fan­ger vi opp fle­re av de stil­le ele­ve­ne som sli­ter.

Rek­tor Oddvar Vik kjen­ner seg igjen i be­skri­vel­se­ne. Han var selv la­erer på sko­len i den­ne pe­rio­den. Han er stolt over de re­sul­ta­te­ne sko­len har å vise til.

– Ele­ve­ne la­erer og de tri­ves. Ele­ve­ne snak­ker om at det er mye lat­ter mel­lom la­erer­ne. Det smit­ter over på dem. Vi har få syke­mel­din­ger og det er man­ge som vil be­gyn­ne å job­be her.

– BUR­DE HEL­LER VA­ERE STOL­TE

Kris­tian­sand har fle­re, og mind­re, sko­ler sam­men­lig­net med de ti størs­te by­ene i lan­det.

Iføl­ge tall fra KS har Kris­tian­sand en mer­kost­nad på 15 mil­lio­ner kro­ner på grunn av sin skole­struk­tur. Det­te har va­ert brukt som et ar­gu­ment for å end­re skole­struk­tu­ren i Vågs­bygd.

Tho­mas­sen me­ner po­li­ti­ker­ne bør se an­ner­le­des på det.

– Po­li­ti­ker­ne kun­ne pro­mo­te­re byen ved å si at de vil sat­se på mel­lom­sto­re og over­sikt­li­ge en­he­ter fram­for sto­re sko­ler, sier han.

Ha­rald Fjel­de er styre­le­der ved Fi­skå sko­le, og ble im­po­nert over mø­tet med sko­len da søn­nen skul­le be­gyn­ne i 8. klas­se.

– Vi hils­te på rek­tor og in­spek­tør alle sam­men den førs­te da­gen. Hele den uka bruk­te ele­ve­ne til so­sia­li­se­ring og å bli kjent med hver­and­re, for­tel­ler han.

Han me­ner at Fi­skå sko­le er en sko­le som er stor nok til å sik­re et godt fag­lig og so­si­alt mil­jø, sam­ti­dig som at sko­len er li­ten nok til at la­erer­ne kan ha over­sikt over ele­ve­ne. Det me­ner han po­li­ti­ker­ne set­ter på spill ved å sam­le ung­doms­trin­net på en stør­re ung­doms­sko­le.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Både la­ere­re, ele­ver og for­eld­re vil be­hol­de Fi­skå sko­le. På bil­det ser vi la­erer Erlend Tho­mas­sen, elev­råds­le­der Ra­kel Cris­ti­ne Berg og styre­le­der Ha­rald Fjel­de.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Fi­skå sko­le ble bygd i 1965. Sko­len er fore­slått ned­lagt og ele­ve­ne flyt­tet til Ka­russ sko­le.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Erlend Tho­mas­sen er til­lits­valgt på Fi­skå sko­le. Han har selv va­ert elev på Fi­skå, og job­bet der før halv­par­ten av ele­ve­ne ble sendt til Ka­russ i 2002.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Rek­tor ved Fi­skå sko­le, Oddvar Vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.