For­slag til ny skole­struk­tur i Vågs­bygd

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Alle ele­ve­ne på ung­doms­trin­net sam­les på Ka­russ sko­le. Fi­skå sko­le leg­ges ned. Den nye Ka­russ sko­le får da 500 ele­ver

Vågs­bygd sko­le ut­vi­des og blir sko­le for hele barne­trin­net. Av­de­lin­gen på Åsa­ne leg­ges ned. Den nye sko­len får 630 ele­ver. Dis­se sko­le­ne er al­le­re­de slått sam­men ad­mi­ni­stra­tivt med to av­de­lin­ger

Slett­heia sko­le be­står som i dag. Sko­len får 315 ele­ver

For­sla­get skal etter pla­nen be­hand­les i for­mann­ska­pet 16. ja­nu­ar og i by­sty­ret 23. ja­nu­ar

Ved en ny skole­struk­tur er det an­slått at kom­mu­nen kan spa­re 330 mil­lio­ner over en pe­rio­de på 40 år

Sa­ken var sist til be­hand­ling i opp­vekst­sty­ret 5. de­sem­ber. Da frem­met KRF et for­slag om at det også skul­le ut­re­des et al­ter­na­tiv med tre sko­ler med ti trinn på Ka­russ, Vågs­bygd og Slett­heia/øv­re Slett­heia. For­sla­get ble ved­tatt med 5 mot 4 stem­mer

Ap an­ket der­et­ter det­te ved­ta­ket. Tre sko­ler med ti trinn er der­for ikke ut­re­det. 16. ja­nu­ar skal for­mann­ska­pet ta stil­ling til an­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.