Ara­bis­ke land nø­ler med å ta As­sad inn i var­men

Etter sju års krig, har den sy­ris­ke dik­ta­to­ren gjen­vun­net mak­ten over to tredje­de­ler av lan­det sitt.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Sy­rias dik­ta­tor, Bashar As­sad, som er i ferd med å gjen­vin­ne lan­det sitt etter sju år med krig, er utvil­somt på ut­kikk etter et spe­si­elt brev når han mot­tar post.

Det er et brev fra Den ara­bis­ke liga han ven­ter på. I bes­te fall: En in­vi­ta­sjon til det spe­si­el­le øko­no­mis­ke topp­mø­tet som liga­en hol­der i Li­ba­non nes­te uke.

IN­GEN AL­TER­NA­TIV

Nå, syv og et halvt års krig sei­ne­re, job­ber As­sad med å få an­er­kjent de fak­tis­ke for­hold i Sy­ria: At han i dag har kon­troll over to tredje­de­ler av lan­det, in­klu­si­ve alle stor­by­ene i den tett­be­fol­ke­de, vest­li­ge de­len av lan­det. At Is-be­ve­gel­sen er be­kjem­pet i over 95 pro­sent av Sy­ria. At den se­ku­la­ere op­po­si­sjo­nen i Den frie sy­ris­ke ha­er kun har kon­troll over noen få, små so­ner i Sør- og Nord-sy­ria. At gren­sen til Jor­dan igjen er åpen for han­del og tra­fikk. Og at det ikke fin­nes noe på­tren­gen­de al­ter­na­tiv til As­sad-dy­nas­ti­ets makt.

Er det nok til at Den ara­bis­ke liga vil in­vi­te­re As­sad inn i var­men igjen?

GAM­LE VEN­NER TIL­BA­KE

Ikke bare mi­li­ta­ert, men også po­li­tisk opp­le­ver As­sad sei­rer. Tid­lig i de­sem­ber fikk han be­søk av Su­dans pre­si­dent, Omar al­bashir, i Da­mas­kus, som den førs­te ara­bis­ke le­de­ren på be­søk si­den ute­sten­gel­sen fra Den ara­bis­ke liga – ja, si­den kri­gens be­gyn­nel­se.

Det var kan­skje ikke le­de­ren As­sads medie­råd­gi­ve­re helst vil­le ha valgt til å sig­na­li­se­re hans re­tur til det gode sel­skap, for­di al-bashir er etter­lyst for krigs­for­bry­tel­ser av Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len. Like fullt er tit­te­len hans pre­si­dent.

Sei­ne­re i de­sem­ber be­slut­tet De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter – en av de mek­tigs­te sta­te­ne i den ara­bis­ke ver­den – å gjen­åpne sin am­bas­sa­de i Da­mas­kus. Og Bah­rain – et an­net mo­nar­ki ved Gul­fen – er­k­la­er­te at dets am­bas­sa­de i Da­mas­kus også åp­ner etter en viss om­byg­ging.

Så hva er mer na­tur­lig enn å ta Sy­ria og dets le­der til­ba­ke inn i var­men?

SY­RIAS BES­TE VENN

Å in­vi­te­re Sy­ria «vil­le styr­ke Li­ba­non og va­ere i dets stra­te­gis­ke in­ter­es­se, ikke minst for­di den ak­tu­el­le ut­vik­lin­gen ska­per en po­si­tiv ara­bisk atmos­fa­ere som får ara­bis­ke sta­ter til å skyn­de seg til­ba­ke til Da­mas­kus», er­k­la­erer en av Sy­rias bes­te ven­ner, den li­ba­ne­sis­ke Hiz­bol­lah-be­ve­gel­sen, iføl­ge den saudi­ara­bis­ke avi­sen Arab News.

Vel, ak­ku­rat Hiz­bol­lah er nep­pe den bes­te an­be­fa­lin­gen As­sad-re­gi­met kan få i den ara­bis­ke ver­den. Saudi-ara­bia og fle­re golf­sta­ter opp­fat­ter be­ve­gel­sens mi­lits – som fø­rer krig for As­sad i Sy­ria – som ter­ro­ris­tisk.

ET LE­GI­TIMT MED­LEM?

As­sads ut­gangs­punkt for igjen å bli med­lem av de ara­bis­ke sta­ters liga, er alt­så ikke

uten hind­rin­ger.

At sty­ret hans er et dik­ta­tur, be­hø­ver ikke va­ere et stort pro­blem. Det sto­re fler­tal­let av ara­bis­ke sam­funn fun­ge­rer uten et fritt de­mo­kra­ti. En tredje­del her­jes av kri­ger el­ler ve­sent­li­ge va­ep­ne­de opp­rør – i Je­men, Sy­ria, Irak, Su­dan, So­ma­lia og Pa­le­sti­na. Og en tredje­del av de ara­bis­ke sam­fun­ne­ne le­ver for­melt uten at de øvers­te makt­ha­ver­ne skal stå til de­mo­kra­tisk an­svar. Her vil ikke As­sad skil­le seg ut.

At han ri­si­ke­rer å bli stilt for en krigs­for­bry­ter­dom­stol el­ler et in­ter­na­sjo­nalt tri­bu­nal, kan va­ere et pro­blem som Den ara­bis­ke liga nø­dig vil skal svek­ke Liga­ens an­se­el­se. På den and­re si­den: Også Saudi-ara­bia an­kla­ges av in­ter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­ler for krigs­for­bry­tel­ser i Je­men … i lik­het med Omar al-bashir fra Su­dan, som har kun­net del­ta i mø­ter i Liga­en.

EN HALV MIL­LION DØDE

At As­sads sei­rer – som har kos­tet nes­ten en halv mil­lion sy­re­re li­vet – i stor grad skyl­des hjelp fra Iran og Hiz­bol­lah, tel­ler imid­ler­tid hos de mek­tigs­te ara­bis­ke re­gje­rin­ge­ne ikke som en an­be­fa­ling om å an­er­kjen­ne ham som like­mann. Saudi-ara­bia er midt i en re­gio­nal ri­va­li­se­ring med Iran. Og som til­legg til Saudi-ara­bias ar­gu­men­ter mot å an­er­kjen­ne As­sad, vil ikke den ara­bis­ke ver­den ha in­ter­es­se i å la Iran få be­stem­men­de inn­fly­tel­se i noen ara­bisk stat. Så hva nå, As­sad?

To ut­ford­rin­ger kan for­pur­re hans øns­ke om sy­risk med­lem­skap av Den ara­bis­ke liga: Den ene er at hans su­ve­re­ne makt i Sy­ria svek­kes av at and­re mak­ter – Tyr­kia, USA og kur­dis­ke mi­lit­ser – gjør krav gjel­den­de i det nord­øst­li­ge Sy­ria uten å ta hen­syn til ham. Den and­re er at de ara­bis­ke sta­te­ne er ueni­ge om hvor­vidt As­sad kan va­ere en tro­ver­dig del av løs­nin­gen, hvis fred bry­ter ut i Sy­ria.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Pre­si­dent Bashar As­sad har gjen­vun­net kon­trol­len over to tredje­de­ler av hele Sy­ria, in­klu­dert alle stor­byer. Det­te bil­det ble tatt i Da­mas­kus i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.