En nos­tal­gisk fest fra be­gyn­nel­se til slutt

Nyttårskonserten 2019 frir til pub­li­kum og får et run­gen­de ja. Det må va­ere lov en gang i året å gle­de seg over det vi tror er gam­le, gode da­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●●Etter to og en halv ti­me med skik­ke­lig nytt­års­mu­sikk slik vi kjen­ner den fra nytt­års­kon­ser­te­ne i Wi­en, var det et for­nøyd pub­li­kum som jub­let og klap­pet til ryt­men av «Ra­detz­ky­marsj» av Strauss den eld­re. Den var bare ett av hele tre eks­tra­num­mer. Det førs­te var «Per­pe­tu­um Mo­bi­le» av den yng­re. Og så fikk vi san­ne­lig også den­ne gan­gen «Cham­pagne­ga­lopp» av Lum­bye helt til slutt.

Nytt­års­kon­ser­te­ne er gjen­nom snart 20 år blitt en kja­er tra­di­sjon i Kris­tian­sand, helt si­den den sto­re i Sør­lands­hal­len ved år­tu­sen­skif­tet. Man­ge uli­ke vink­lin­ger har det va­ert, fra fjor­årets sats­ning på ju­bi­lan­ten Le­onard Bern­stein, til fokus på uli­ke land og tra­di­sjo­ner – med va­rie­ren­de hell. Et ka­rak­te­ris­tisk drag ved en del av kon­ser­te­ne etter at Kil­den kom, har va­ert et ele­ment av opp­dra­gen­de virk­som­het i førs­te del, for der­et­ter å fei­re nytt­år litt mer løs­slup­pent i and­re del. Den­ne gan­gen var det in­gen­ting igjen av det­te pe­da­go­gis­ke eks­pe­ri­men­tet. Og takk og pris for det.

Den­ne gan­gen var det fest fra be­gyn­nel­se til slutt. Det stod ikke minst di­ri­gent og fio­li­nist Ju­li­an Rach­lin for, godt hjul­pet av kvel­dens ele­gan­te, mor­som­me og in­for­ma­ti­ve kon­fe­ran­sier Her­borg Krå­ke­vik.

To av hen­nes inn­slag na­er­met seg revy­num­mer, ett med ka­rak­te­ris­tik­ker av dia­lek­ter og folke­slag rundt om i lan­det, og al­ler mest et langt hils­nings­te­le­gram fra stats­mi­nis­ter Er­na. Kos­te­lig var det, her­lig frekt og frei­dig, og for øv­rig holdt hun seg for­bil­led­lig til å in­tro­du­se­re og kom­men­te­re det mu­si­kals­ke pro­gram­met.

Or­kes­te­ret yter djervt un­der Rach­lins le­ven­de og liv­li­ge le­del­se. Her kom de klas­sis­ke per­le­ne på rek­ke og rad, jeg vil tro de al­ler fles­te i den full­sat­te sa­len kjen­te hvert enes­te styk­ke på pro­gram­met.

Dei­li­ge «Bloms­ter­val­sen» og val­sen fra «Tor­ne­ro­se» av Tsjai­kovs­kij, Kreis­lers «Schön Ros­ma­rin», «Lie­besleid» og «Lie­besfreud», og en rek­ke Strauss-val­ser og -pol­ka­er, av­slut­nings­vis med «An der schö­nen blau­en Do­nau».

Det er nos­tal­gi-musikk, noe Krå­ke­vik gjor­de et ny­de­lig po­eng av da hun si­ter­te fra Zweigs «Ver­den av i går». Det er musikk som var­mer for­di den er kjent, og for­di den er god og ba­erer mas­se kva­li­te­ter. Årets nyttårskonsert be­står kun av per­ler, som di­rek­tør Rebbe­stad sa inn­led­nings­vis, og det ble som han spåd­de, at vi for­lot sa­len i perle­hu­mør. EMIL OTTO SYVERTSEN

FOTO: JA­COB BUCHARD

Nytt­års­kon­ser­te­ne er gjen­nom snart 20 år blitt en kja­er tra­di­sjon i Kris­tian­sand. Ons­dag kveld fikk pub­li­kum seg en fest­fore­stil­ling fra be­gyn­nel­se til slutt, iføl­ge vår an­mel­der.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Her­borg Krå­ke­vik var kon­fe­ran­sier, og blir be­skre­vet som ele­gant, mor­som og in­for­ma­tiv.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Di­ri­gent og so­list på fio­lin, Ju­li­an Rach­lin, le­det på liv­lig vis or­kes­te­ret gjen­nom kon­ser­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.