Ti nye skrekk­fil­mer du bare må se

Glem «It» og «The Con­ju­ring»-fil­me­ne. Det fin­nes mye skum­le­re sa­ker der ute.

Faedrelandsvennen - - KULTUR FILM & SERIER -

Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Skrekk­fil­men er in­ne i en gull­al­der ak­ku­rat nå. Det la­ges fle­re ori­gi­na­le, in­tel­li­gen­te og ge­nuint uhyg­ge­li­ge sjan­ger­fil­mer enn kan­skje noen gang før. Her – med for­be­hold om at jeg ikke har sett ny­ver­sjo­nen av «Su­s­pi­ria» ennå – er mine ti fa­vo­rittskum­lings­fil­mer fra de sis­te fem åre­ne.

10. «A QUIET PLACE» (2018)

●●Hysj, hysj, hysj, va­er stil­le som mus... Hvis du la­ger så mye som et pip, kom­mer mons­te­ret og tar deg. «A Quiet Place» er et for­tet­tet fa­mi­lie­dra­ma, en dys­ter posta­po­ka­lyp­tisk fa­bel og fjor­årets yp­pers­te negle­bi­ter­film.

9. «ANNIHILATION» (2018)

●●Den­ne be­gyn­ner som noen lun­de kon­ven­sjo­nell scien­ce fic­tion, bare for å ende som en dypt uro­vek­ken­de bio­lo­gisk-psy­ko­lo­gisk hor­ror-trip.

8. «RAW» (2016)

●●Fransk stu­di­ne opp­da­ger sex og kjøtt og mis­ter spo­ren­streks all uskyld. Ikke ak­ku­rat noe du vil se over fre­dags­ta­co­en.

7. «IT COMES AT NIGHT» (2017)

●●Mer post-apo­ka­lyp­se, mer fa­mi­lie­dra­ma. I den­ne nes­ten uut­hol­de­lig in­ten­se va­ri­an­ten av­hen­ger alt av at mor, far og barn kla- rer å hol­de dø­ren mot uten­ver­de­nen luk­ket og låst til en hver tid.

6. «IT FOLLOWS» (2014)

●●I skrekk­sjan­ge­ren har sex og død all­tid va­ert na­ert knyt­tet til hver­and­re. I «It Follows» er det å ha seg ens­be­ty­den­de med å få en mor­der i haele­ne. En stak­ker kan bli pa­ra­no­id av mind­re.

5. «THE BABADOOK» (2014)

●●Sorg er et an­net gjen­nom­gangs­tema i skrekk­fil­men. I au­st­rals­ke «The Babadook» tar den form av en ond­skaps­full barne­bok­fi­gur. Du kom­mer til å måt­te kik­ke un­der sen­gen din, du også.

4. «THE WITCH» (2015)

●●Tar deg til­ba­ke til en tid og et sted, 1630-tal­lets New Eng­land, hvor skil­let mel­lom det na­tur­li­ge og det over­na­tur­li­ge var langt dunk­le­re enn i da­gens på alle må­ter opp­lys­te Nor­ge.

3. «THELMA» (2017)

●●Nors­ke skrekk­fil­mer er sjeld­ne. Nors­ke skrekk­fil­mer som både er vel­lyk­ke­de og ikke for­hol­der seg til ame­ri­kans­ke sjan­ger­kon­ven­sjo­ner, fin­nes knapt. Strengt tatt har vi vel bare «Thelma».

2. «GET OUT» (2017)

●●Skrekk­fil­men som halvt fli­ren­de, halvt hode­rys­ten­de sa­ti­re om hver­dags­ra­sis­men i USA.

1. «HE­RE­DI­TA­RY» (2018)

●●Fra førs­te bil­de er «He­re­di­ta­ry» som gjen­nom­truk­ket av død og sorg og en fø­lel­se av at et el­ler an­net må va­ere fryk­te­lig, fryk­te­lig galt. Og der­fra skal det bare bli ver­re og ver­re. En av fjor­årets bes­te fil­mer uan­sett sjan­ger.

FOTO: NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS

To­ni Col­let­te i «He­re­di­ta­ry»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.