Far­ge­spra­ken­de fi­na­le

Faedrelandsvennen - - KULTUR FILM & SERIER - ROY SØBSTAD

ANIMASJON/EVEN­TYR «Drage­tre­ne­ren 3»

USA 2019 Ori­gi­nal­tit­tel: «How to Train Your Dra­gon:

The Hid­den World»

Regi og ma­nus: Dean De­blois Nors­ke stem­mer: Alex­an­der Ry­bak, Kjer­sti San­dal, Jan Mar­tin John­sen, Ben­ja­min Hel­stad, Jo­han­n­es Jo­ner, Ida Eli­se Broch, Hel­ge Jor­dal, Knut Jo­ner, Per Skjøl­svik Al­ders­gren­se: 6 år

Flott even­tyrt­ri­lo­gi top­per seg i sis­te del.

●●«Drage­tre­ne­ren» er noe så­pass uvan­lig som en film­se­rie hvor fi­gu­re­ne ut­vik­ler seg fra del til del. I første­fil­men fra 2010 var Hik­ken et barn. I to­eren fra 2014 ble han en or­dent­lig viking. I den­ne tred­je – og visst­nok sis­te – in­stal­la­sjo­nen har vår helt over­tatt sin fars po­si­sjon som høv­ding for men­nes­ker og dra­ger på hjem­ste­det Bork­øy.

Og når Bork­øy trues av onde kref­ter – na­er­me­re be­stemt den aris­to­kra­tisk ut­se­en­de, tvers gjen­nom kji­pe drage­dre­pe­ren Grim­mel – er det opp til Hik­ken å fin­ne et nytt sted hvor stam­men kan leve i fred.

Ac­tion­se­kven­se­ne opp­le­ves frem­de­les unø­dig stå­ke­te og sto­re de­ler av dia­lo­gen klin­ger også den­ne gan­gen kuns­tig på norsk. Li­ke­vel vil «Drage­tre­ne­ren 3» gans­ke sik­kert bli stå­en­de som høyde­punk­tet i se­ri­en. Ikke bare ser ani­ma­sjo­nen enda ri­ke­re og mer le­ven­de ut. Al­ler vak­rest: den far­ge­spra­ken­de, ne­op­sy­ke­de­lis­ke ver­de­nen som åpen­ba­rer seg uten­for kan­ten av ha­vet. Fil­men har også mer kom­plek­se fø­lel­ser, mer dyb­de og mer hjer­te enn sine to for­gjen­ge­re.

«Drage­tre­ne­ren»-tri­lo­gi­en er kort sagt et sjel­dent til­fel­le av en film­se­rie som av­run­des mens den er på topp.an­mel­del­sen er ba­sert på 2D-ver­sjo­nen med norsk tale.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.