Ol­din­ger nå til dags

Faedrelandsvennen - - KULTUR FILM & SERIER - ROY SØBSTAD

KRIM/DRA­MA «The Mu­le»

USA 2018

Regi: Clint Eastwood

Ma­nus: Nick Schenk

Skue­spil­le­re: Clint Eastwood, Brad­ley Cooper, Tais­sa Far­mi­ga Al­ders­gren­se: 12 år

88 år gam­mel har Clint Eastwood la­get sin mil­de, lett ge­ria­tris­ke va­ri­ant av «Nar­cos» og «Breaking Bad».

●●Gart­ne­ri­et til Earl (spilt av re­gis­sø­ren selv) går ikke len­ger sa­er­lig godt. «Det hel­ve­tes in­ter­net­tet har,» som han hve­ser, «øde­lagt alt.» Så når han blir spurt om å frak­te noen mis­ten­ke­lig ut­se­en­de ba­ger til Mex­i­co – «Bare kjør, ikke kikk!» – går det ikke lang tid før gub­ben kjø­rer skyt­tel­tra­fikk over gren­sen med pick-upen full av ko­kain og en nid­kja­er nar­ko­agent (Brad­ley Cooper) i haele­ne.

«The Mu­le» kun­ne nes­ten ikke ha va­ert noe an­net enn en Clint Eastwood-film. Sti­len er re­so­lutt ujå­le­te – vår mann har ald­ri brydd seg om «kunst­ne­risk» mikk­makk – og Earl lig­ner til for­veks­ling på et utall and­re Eastwood-rolle­fi­gu­rer fra opp gjen­nom åre­ne: røff på ut­si­den, myk på inn­si­den, ubøye­lig i sin po­li­tis­ke ukor­rekt­het. Han er fy­ren som stop­per for å hjel­pe en sort fa­mi­lie med å skif­te dekk sam­ti­dig som han uten å blun­ke kal­ler dem «ne­gre».

Fil­men er for lang og den ban­ker inn bud­ska­pet sitt – «Job­ben er vik­tig, men ikke vik­ti­ge­re enn fa­mi­li­en» – som om vi skul­le va­ere tung­hør­te og halv­blin­de alle sam­men. Men, pok­ker hel­ler, den gam­le sta­buk­ken Earl er godt sel­skap så len­ge rei­sen va­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.