Faedrelandsvennen : 2019-01-11

ØKONOMI : 14 : 14

ØKONOMI

14 Fredag 11. januar 2019 • Faedrelandsvennen kristiansand.kommune.no Kristiansand kommune Mer informasjon: er Sørlandets største arbeidsplass med naermere 7000 ansatte. Her er stort mangfold og utfordringer for deg som vil vaere med å utvikle Kristiansand til en skapende by med ambisjoner. kristiansand.kommune.no Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand Besøksadresse: Rådhusgata 18 (Servicetorvet) [email protected] KUNNGJØRINGER kristiansand.kommune.no/kunngjoringer OPPVEKST TEKNISK Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand Skolestart høsten 2019 – Barn født i 2013 INNSKRIVING Foreldre må innen 1. mars sende søknad til oppvekstdirektøren om framskutt skolestart. Grunnskolen er 10-årig og alderen for skolestart er 6 år. Barn født i 2013 skal skrives inn i perioden 14. januar 2019 til 4. februar 2019. Innskriving varsles via digital postkasse til foresatte i henhold til opplysninger innhentet fra Folkeregisteret. Innskriving foretas ved at foreldrene logger seg på Foreldreportalen ved hjelp av Idporten på kommunens internettside www.kristiansand. kommune.no Her bekrefter foreldrene at man takker ja til reservert plass, eller registrerer eventuelt ønske om at barnet skal få begynne på annen skole. Endelig vedtak fattes ca. 18. februar, og sendes via digital postkasse til foresatte. Det vil også vaere mulig å logge seg på foreldreportalen for å sjekke skoleplassering. Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har, i møte 18.desember 2018, sak 58/18, vedtatt å kunngjøre forslag til klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand. Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand skal vedta klimatilpasningsstrategien i mars 2019. Formålet med klimatilpasningsstrategien er å stake ut kursen for nye Kristiansand kommunes arbeid med klimatilpasning. Spesielt legger strategien grunnlaget for hvordan den nye kommuneplanens arealdel skal møte sannsynlige klimaendringer og påfølgende konsekvenser. Strategien setter kommunens klimatilpasningsmål og spesifiserer fem strategier som underbygger dette målet. Forslag til klimatilpasningsstrategi er lagt ut på nye Kristiansands nettside: https://www.kristiansand. kommune.no/nye-kristiansand/#. Forslaget er også tilgjengelig i de tre kommunesentrene: Servicetorvet i Kristiansand kommune, Rådhusgata 18, rådhuset i Søgne kommune og rådhustorget på Nodeland i Songdalen kommune. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kjell Sverre Langenes, nye Kristiansand, tlf 971 52 434. Merknader sendes innen 11.februar 2019 til nye Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, eller [email protected] Spørsmål om utsatt/framskutt skolestart kan rettes til Pedagogisk-psykologisk tjeneste på telefon: 38 07 52 20, eller via e-post til: [email protected] Id-porten Id-porten benyttes til innlogging på Foreldreportalen. Der kan du bruke både MINID og Bankid. Informasjon om pålogging fremgår av kommunens internettside. KONTAKT Trenger du hjelp til å gjennomføre innskriving eller ønsker mer informasjon kan du henvende deg til naermeste skole, Servicesenteret tlf: 38 07 50 00 eller til oppvekstsektoren ved Liv Andresen på e-postadresse: [email protected] UTSATT/FRAMSKUTT SKOLESTART Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse i 2018. Foreldre kan søke oppvekstdirektøren om utsatt skolestart. Foreldre kan også søke om framskutt skolestart for barn født før 1. april (fyller 5 år). Oppvekstdirektøren HELSE OG SOSIAL POLITIKK Ønsker du et sunnere kosthold? Rådet for funksjonshemmede BRA MAT for bedre helse er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner. Kurset går over 5 samlinger. Møte 14.01.19, holdes fra kl. 1200 - 1500. Innkallingen er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk og administrasjon. Neste BRA Mat-kurs starter opp 31.januar. Harald Furre, leder Kontakt oss på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding. Informasjon om kurset finner du også på vår hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen Møte i by- og miljøutvalget KULTUR By- og miljøutvalget har møte i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 torsdag 17.1. Saker til behandling: 1/19 Møteprogram for by- og miljøutvalget 17.1.19 2/19 Protokoll fra møte i by- og miljøutvalget 20.12.18 3/19 Bispeveien 9 - 152/72 - Dispensasjon for påbygg, fasadeendring og bruksendring av loft 4/19 Kongsgård I - reguleringsplan - mindre reguleringsendring Justnesskauen 60 - 37/159 - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Krittveien 40 - 63/1147 seksjon 26 og 27 - søknad om dispensasjon fra formål i reguleringsplanen Steindalen gnr. 11, bnr. 415 m.fl. - detaljregulering offentlig ettersyn Skylleviga 101 og 103 - gnr. 1 bnr. 650 og 651 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav Holskogkilen 11 - 11/225 - søknad om dispensasjon for ettergodkjenning 10/19 Forskrift om tilsyn i bygninger, Kristiansand kommune 11/19 Meldingssaker til by- og miljøutvalget 17.1.19 På grunn av befaringer starter møtet ca. kl.12:25 Dokumentene ligger utlagt i Servicetorvet, Rådhusgata 18 fra fredag 11.1. Dokumentene vil også bli å finne på www.kristiansand.kommune.no - se politisk agenda Kulturprisen 2019 – Foreslå din kandidat Kristiansand kommunes kulturpris tildeles hvert år med kr. 50 000 og har som formål å berømme personer/ organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning. For mer informasjon, tidligere prisvinnere og elektronisk skjema se vår portal www.kristiansand.kommune.no Begrunnede forslag på kandidater må sendes på elektronisk skjema innen 1.februar 2019. Har du kols eller symptomer på kols? 5/19 Frisklivssentralen starter nytt Puls og kols-kurs i uke 5. Kurset er et 12-ukers laerings- og treningskurs med tilpasset trening to ganger i uka og temasamling en gang i uka. Kurset ledes av helsepersonell. Kontakt oss på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding. Mer informasjon om våre tilbud finner du også på Frisklivssentralens hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen 6/19 7/19 8/19 9/19 Du finner nyheter, informasjon om kommunens tjenester og politiske møter på www.kristiansand.kommune.no Pårørendeskole Kurs for pårørende til personer med demens. Stian Storbukås, leder Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en naer venn med demenssykdom. 13.03.2019, 20.03.2019, 27.03.2019, 03.04.2019 og 10.04.2019 12:00-14:30 15.02.2019 Kathrine Faerestrand telefon 402 14 098 Dato: Helse- og sosialstyrets møte 15.01.19 Innkalling med program og saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk og administrasjon/politisk Agenda og er tilgjengelig i Servicetorvet Tidspunkt: Påmeldingsfrist: Kontakt: SENTRALBORD: 38 07 50 00 SERVICETORVET: 38 07 50 00

© PressReader. All rights reserved.