San­den skyl­des til havs

Høs­tens stor­mer med «Knud» i spis­sen har for­synt seg godt av Man­dals tu­rist­per­le num­mer én, Sjø­san­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­[email protected]

Fjor­årets høst­stor­mer ta­e­ret hardt på Man­dals tu­rist­per­le, Sjø­san­den. I lø­pet av sis­te år blir det an­slått at det er skylt bort kan­skje 1000 ku­bikk­me­ter sand. Nå tas det grep.

– Ja, her har na­tur­kref­te­ne tatt godt for seg, fast­slår fag­an­svar­lig i by­drift i Man­dal kom­mu­ne, Harald Øysle­bø.

Han står i «kra­te­ret» som har opp­stått i høst. Her har det blitt borte rundt 1,5 me­ter fra topp til bunn i et bel­te på kan­skje hund­re me­ter.

– Skal jeg for­sø­ke meg på et an­slag er det kan­skje blitt vas­ket vekk mel­lom 800 og 1000 ku­bikk med sand, sier Øysle­bø.

I så fall snak­ker vi rundt 100 laste­bil­lass med sand i den øst­re en­den av Sjø­san­den, mot Pi­ren.

UT­SATT OM­RÅ­DE

Det var spe­si­elt stor­men «Knud» i sep­tem­ber som ra­ser­te den­ne de­len av Sjø­san­den.

– Den kom fra rett syd. Da er det­te om­rå­det ut­satt. Sjø­san­den er mer ut­satt for den­ne vind­ret­nin­gen enn and­re stren­der i lands­de­len, også for­di den er så lang, sier Øysle­bø.

Det er av­dek­ket fle­re sto­re tøm­mer­stok­ker som har lig­get ned­gravd i san­den i fle­re år. Her ble de plas­sert nett­opp for å dem­me opp mot stor­me­ne og for­sø­ke å hind­re at san­den blir vas­ket ut.

– Men mot kref­te­ne som var i høst blir det jo vans­ke­lig, sier Øysle­bø.

HEN­TET SAND

Det er na­tur­lig­vis ikke førs­te gang at sjø­en har for­synt seg av Sjø­san­den. Så for en del år til­ba­ke ble det kjørt på med meng­der med sand for å fyl­le på.

– Men det for­svant jo vin­te­ren et­ter, så det er ikke lett, sier Øysle­bø.

Han un­der­stre­ker hvor vik­tig mare­halm­bel­tet er. Mare­halm er en sjel­den plan­te på Sør­lan­det. Den er ba­re kjent på Sjø­san­den og på Lis­ta. Den har den egen­skap at den bin­der san­den.

– Vår opp­le­vel­se er at folk stort sett er klar over det­te og lar va­ere å gå på plan­te­ne. Uten det­te bel­tet had­de mye mer blitt vas­ket bort, sier han.

VIK­TIG STRAND

Som an­satt i kom­mu­nen, by­styre­re­pre­sen­tant for Frp og opp­vokst i den­ne re­gio­nen, er han klar på hvor vik­tig det er å ta vare på stran­den som fle­re gan­ger er kå­ret til lan­dets bes­te.

– Nå må vin­te­ren og stor­mer gå sin gang så skal vi ta en vur­de­ring til vår­en hva vi gjør. Kan­skje skal det kjø­res på med mer sand, vi får se, sier Øysle­bø.

FIKK SJOKK

En som vir­ke­lig ble over­ras­ket over hvor­dan na­tu­ren har her­jet med Sjø­san­den i høst, er dag­lig le­der ved Sjø­san­den Fe­rie­sen­ter, Gerd Tor­hild Re­me John­sen.

– Jeg fikk jo helt sjokk. Jeg har holdt på med cam­ping­plas­sen i 30 år og sli­ke meng­der av sand som har blitt borte er vel­dig sjel­dent, sier hun.

Men det skjer år om an­net. Der­for er hun glad kom­mu­nen er så på hug­get for å ord­ne opp.

Fe­rie­sen­te­ret er på den si­den av stran­da som ikke er like ut­satt for vind. – På vår del av Sjø­san­den er vi en­kel­te år mest pla­get av tang og skrot som hav­ner her. I fjor lei­de jeg en grave­ma­skin med sil som fikk fjer­net skro­tet og gjor­de det fint igjen, for­tel­ler hun.

VIK­TIG FOR MAN­DAL

At Sjø­san­den er sva­ert vik­tig for hen­nes cam­ping­plass og Man­dal som så­dan er he­vet over en­hver tvil.

– Stran­da er iko­nisk for hele re­gio­nen. Den bru­kes ak­tivt av be­folk­nin­gen og be­sø­ken­de. Selv om jeg ikke tror det er det sto­re an­tal­let som kom­mer hit kun på grunn av stran­da, er den ab­so­lutt et sva­ert vik­tig trekk­plas­ter spe­si­elt for­di den er så sen­trumsna­er, for­tel­ler­tu­rist­sjef for Lin­des­nes re­gio­nen, Er­ling Løfs­nes.

Stran­da er dess­uten his­to­risk kjent, spe­si­elt for­di det ble lagt spei­der­lands­lei­rer nett­opp heri 1932 og 1948. Det gjor­de Sjø­san­den skik­ke­lig lands­kjent.

TIL­TAK

Løfs­nes er glad for å høre at kom­mu­nen er klar over si­tua­sjo­nen og skal gjø­re de nød­ven­di­ge til­tak.

– Jeg er vel kan­skje en smu­le in­ha­bil, men tror jeg har med meg de fles­te når jeg me­ner at det­te er den flot­tes­te stran­da på Sør­lan­det, ja kan­skje Nor­ge. Så den må vi ta vare på, sier tu­rist­sje­fen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Fag­an­svar­lig i by­drift i Man­dal kom­mu­ne, Harald Øysle­bø, vi­ser hvor mye som har for­svun­net av Sjø­san­den i høst. Sand fra bei­na til hans arm er borte. Kan­skje rundt 1000 ku­bikk er vas­ket vekk. Uten mare­halm­bel­tet på top­pen, vil­le det tro­lig va­ert lite sand her.

FOTO: ES­PEN SAND

Slik er Sjø­san­den på sitt bes­te – mas­se sand, juli og gla­de men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.