Melke­kyr­ne ble ikke slup­pet ut på tre år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HEN­RIK IHME

En bon­de i Ag­der straf­fes for det som be­teg­nes som et «al­vor­lig» brudd på dyre­vel­ferds­lo­ven.

– I Ag­der har vi ald­ri tid­li­ge­re va­ert ute for en slik sak. Den er al­vor­lig med tan­ke på stør­rel­sen på går­den og an­tall dyr, og etter­som bon­den har va­ert klar over lov­brud­det i lang tid, sier sek­sjons­sjef Gunn Kris­tin Osa­land hos Mat­til­sy­net i Ag­der.

Det er på det rei­ne at bon­den har brutt det lov­på­lag­te mo­sjons­kra­vet for kyr­ne sine over minst tre år.

Det vil si at de ikke har blitt slup­pet ut av fjø­set i beite­se­son­gen til minst åtte ukers mo­sjon. I fjø­set har de gått fritt, men alt­så va­ert in­nen­dørs.

OVER HUND­RE KYR

Mat­til­sy­net in­spi­ser­te går­den fle­re gan­ger, sei­nest i no­vem­ber i fjor.

«På opp­føl­gings­til­syn ble det klart at du hel­ler ikke i 2018 har sør­get for at stor­fe­ene dine har fått opp­fylt mo­sjons­kra­vet. Melke­kyr­ne dine har ikke va­ert ute av fjø­set i beite­se­son­gen», skri­ver Mat­til­sy­net, som vur­de­rer brud­det som «al­vor­lig».

Det har to­talt sett va­ert mel­lom 131 og 147 stor­fe på går­den i den­ne pe­rio­den, og Osa­land sier at tal­let på dyr som er om­fat­tet av mo­sjons­kra­vet ikke lig­ger langt un­der to­tal­tal­let.

Unn­ta­ket for kra­vet gjel­der kun ok­ser eld­re enn seks må­ne­der.

– Det er en stor meng­de dyr som et­ter lo­ven skul­le va­ert ute, sier Osa­land.

GOD­TOK BOTEN

Bon­den har fått en bot for over­tre­del­sen på 54.240 kro­ner, som han har god­tatt. Han har ald­ri be­stridt at kyr­ne har stått in­ne.

I fjor for­klar­te han imid­ler­tid at ung­dy­re­ne had­de va­ert ute på jor­de­ne ved går­den.

Til Faed­re­lands­ven­nen sier bon­den at han har mel­lom 50 og 60 melke­kyr.

– Som­me­ren i fjor var så tørr at jeg ikke had­de noe å slip­pe dem ut til. På heia var det hel­ler ikke mat. Men jeg har ikke tenkt til å krang­le med Mat­til­sy­net, sier han.

– Kyr­ne får mo­sjon i fjø­set, og de har det ikke vondt, me­ner bon­den, som hev­der at han i 2019 skal ha gjer­det inn et stort om­rå­de som dy­re­ne kan slip­pes ut på.

Mat­til­sy­net fin­ner det skjer­pen­de at mo­sjons­kra­vet er brutt for et stort an­tall dyr, at kra­vet er brutt gjen­nom fle­re år, og at bon­den har spart pen­ger ved å hol­de kyr­ne in­ne og ikke trans­por­tert dem til eg­net bei­te, samt prio­ri­tert og hatt fôr­pro­duk­sjon på area­let uten­for fjø­set.

Går­den lig­ger godt syn­lig inn­til of­fent­lig vei, og Mat­til­sy­net mot­tok fle­re be­kym­rings­mel­din­ger fra forbi­pas­se­ren­de om at kyr­ne ikke er ute om som­me­ren.

«Vi me­ner det er rik­tig å mar­ke­re al­vo­ret i sa­ken og gi et ty­de­lig sig­nal om at Mat­til­sy­net ikke god­tar at mo­sjons­kra­vet for stor­fe ikke over­hol­des», skri­ver Mat­til­sy­net til bon­den.

Gunn Kris­tin Osa­land sier at de nå vil påse at dy­re­ne slip­per ut til som­me­ren i år.

ARKIVFOTO

Kyr ute på som­mer­bei­te, slik de et­ter lo­ven har krav på. Det­te bil­det er tatt i en an­nen sam­men­heng enn den­ne sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.