Greit å vite om ny skole­stru

To sko­ler er fore­slått ned­lagt i Vågs­bygd. Her er ti spørs­mål og svar som tar deg gjen­nom sa­ken om ny skole­struk­tur i by­de­len og gir over­sikt:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I Midt­re Vågs­bygd lig­ger det fle­re sko­ler med kort av­stand til hver­and­re. By­sty­ret har bedt om en ut­red­ning av sa­ken. I vår kom en rap­port fra Nor­con­sult som an­be­fa­ler føl­gen­de løs­ning:

●●Alle ele­ve­ne på ung­doms­trin­net sam­les på Ka­russ sko­le. Fi­skå sko­le leg­ges ned. Den nye Ka­russ sko­le får da 500 ele­ver.

●●Vågs­bygd sko­le av­de­ling Aug­land ut­vi­des og blir sko­le for hele barne­trin­net. Av­de­lin­gen på Åsa­ne leg­ges ned. Den nye sko­len får 630 ele­ver. Dis­se sko­le­ne er al­le­re­de slått sam­men ad­mi­ni­stra­tivt med to av­de­lin­ger.

●●Slett­heia sko­le be­står som i dag. Sko­len får 315 ele­ver.

Det er fem sko­ler i Midt­re Vågs­bygd.

●●Ka­russ sko­le har ti trinn og rundt 430 ele­ver.

●●Fi­skå sko­le er en ung­doms­ko­le med rundt 240 ele­ver.

●●Vågs­bygd sko­le be­står av av­de­ling Aug­land (4.- 7. klas­se) og av­de­ling Åsa­ne (1. - 3. klas­se). Til sam­men har sko­len 511 ele­ver, 163 ele­ver på Åsa­ne og 348 på Aug­land.

●●Slett­heia sko­le er en barne­sko­le med rundt 300 ele­ver.

●●Øv­re Slett­heia opp­vekst­sen­ter be­står av en barne­hage og en sko­le for 1. - 4. klas­se. Sko­len har rundt 100 ele­ver. Kris­tian­sand har mind­re sko­ler sam­men­lig­net med sko­le­ne i de ti størs­te by­ene i Nor­ge. Kris­tian­sand had­de i snitt 290 ele­ver per grunn­sko­le i 2017. Oslo had­de til sam­men­lig­ning 441 ele­ver i snitt, Ber­gen 345 og Stav­an­ger 363.

De al­ler fles­te sko­le­ne i Nor­ge er små og gjen­spei­ler den de­sen­tra­le bo­set­tin­gen. Hele 830 sko­ler har faer­re enn 100 ele­ver. Det er ca 420 mel­lom­sto­re og sto­re sko­ler (400-900 ele­ver). Fle­re av de stør­re kom­mu­ne­ne i Nor­ge har nå ved­tatt stra­te­gi­er for å byg­ge sko­ler på over 700 ele­ver.

Opp­la­e­rings­lo­ven had­de tid­li­ge­re en be­stem­mel­se om at sko­ler nor­malt ikke skul­le va­ere stør­re enn 450 ele­ver, den ble fjer­net for om­trent 5 år si­den.

Fle­re for­eld­re er be­kym­ret for leng­re, og mer ri­siko­ut­sat­te skole­vei­er der­som sko­ler leg­ges ned og slås sam­men. I Midt­re Vågs­bygd er i det små av­stan­der mel­lom sko­le­ne, og li­ten bruk av skoleskyss.

Lengs­te skole­vei for ele­ve­ne i de uli­ke for­sla­ge­ne lig­ger på om­kring 2,5 km.

Ele­ve­ne har rett til gra­tis skoleskyss der­som av­stand mel­lom hjem og opp­la­e­rings­sted er mer enn 2 km for ele­ver på 1. trinn, og mer enn 4 km for ele­ver på 2. til 10. trinn.

Po­li­ti­ker­nes ved­tak vil set­te pre­mis­se­ne for skole­struk­tu­ren de nes­te 30–40 åre­ne. Fle­re til dels små sko­ler i et lite geo­gra­fisk om­rå­de se­es på som uhen­sikts­mes­sig.

Øko­no­mi: Det er an­slått at kom­mu­nen kan spa­re 330 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av en pe­rio­de på 40 år med det­te for­sla­get. Med unn­tak av Ka­russ, har alle sko­le­ne sto­re be­hov for ved­li­ke­hold og opp­gra­de­ring. Kris­tian­sand har faer­re ele­ver per grunn­sko­le enn de and­re stør­re by­ene i Nor­ge. Det er an­tatt at Kris­tian­sand har en mer­kost­nad på 15 mil­lio­ner kro­ner i drifts­ut­gif­ter på grunn av skole­struk­tu­ren.

Fag­lig kva­li­tet: En stør­re ung­doms­ko­le vil gi gode for­ut­set­nin­ger for å møte da­gens og frem­ti­dens krav med tan­ke på fag­lig kva­li­tet og kom­pe­tanse­he­ving. Ved sto­re sko­ler er det stør­re sann­syn­lig­het for å kun­ne dek­ke alle fag og em­ner med godt kva­li­fi­sert la­erer­per­so­nell. Man tror også at stør­re fag­mil­jø kan bi­dra po­si­tivt til re­krut­te­ring av nye la­ere­re.

Like­ver­dig til­bud: Med faer­re, stør­re sko­ler vil sik­re ele­ve­ne et mer like­ver­dig til­bud.

Syn­ken­de elev­tall: De nes­te fire åre­ne vil om­rå­det ha rundt 1600 ele­ver. Iføl­ge pro­gno­sen vil tal­let der­et­ter syn­ke til 1450. Pro­gno­sen in­klu­de­rer ele­ve­ne på Øv­re Slett­heia sko­le, selv om sko­len ikke er med i ut­red­nin­gen.

«Det er sva­ert lite forsk­ning som kan si at små sko­ler er bed­re enn stør­re sko­ler – og om­vendt», er kon­klu­sjo­nen i Nor­con­sult-rap­por­ten.

For­sla­get har va­ert til hø­ring til skole­le­del­sen, til­lits­valg­te, skole­sty­re, FAU og elev­råd. Kon­klu­sjo­nen er så godt som en­stem­mig: De øns­ker å be­hol­de både Fi­skå sko­le og Ka­russ, men Vågs­bygd sko­le sine to av­de­lin­ger

FOTO: JA­COB BUCHARD

I for­slag til ny skole­struk­tur i Vågs­bygd er Åsa­ne sko­le og Fi­skå sko­le fore­slått ned­lagt. Både for­eld­re, la­ere­re og ele­ver er skep­tis­ke til sto­re sko­ler. Bil­det er tatt i et fri­mi­nutt ved Fi­skå sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.