Boi­kott-storm et­ter ulve-de­batt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

37.000 had­de tors­dag kveld av­gitt stem­me for el­ler mot ulv på face­bo­ok­si­den til Storm­berg. Kun­der i hope­tall vars­ler boi­kott.

– Noen kun­der mis­ter vi når vi tar sli­ke valg, men vi får også man­ge støtte­er­k­la­e­rin­ger og nye kun­der, sier dag­lig le­der Hege Ek­berg i Storm­berg til Da­gens Na­e­rings­liv, som om­tal­te sa­ken tors­dag.

For gans­ke nøy­ak­tig et år si­den, fikk Storm­berg til­sva­ren­de re­ak­sjo­ner et­ter at sel­ska­pet tok stil­ling i ulve-de­bat­ten og inn­gikk part­ner­skap med WWF Nor­ge.

BOIKOTTER

Med over 750 kom­men­ta­rer og 800 de­lin­ger ska­per Storm­bergs en­ga­sje­ment for ul­ven stor de­batt. Man­ge mel­der seg som nye kun­der.

Men man­ge sier takk for seg: «Da le­ver­te jeg til­ba­ke det jeg nett­opp kjøp­te, og kom­mer ALD­RI til å kjø­pe noe Storm­berg pro­dukt igjen. Alt un­ge­ne fikk i jule­gave blir også byt­tet inn.»

«Slut­tet å hand­le hos dere, når dere mar­ker­te stand­punkt her. »

«Ald­ri mer Storm­berg, had­de ei jak­ke men den gikk rett i søp­la.»

«In­gen kjøp av Storm­berg her hel­ler. Dere får be­stem­me dere: Dri­ve po­li­tikk el­ler sel­ge kla­er.»

«Da er jeg de­sver­re faer­dig med Storm­berg, det var synd og se at et fir­ma jeg har hand­let mye pro­duk­ter av, og har vel­dig sans for.»

«Har hatt stor re­spekt for Storm­berg som fir­ma og har valgt Sorm­berg for­di fir­ma­et har gitt folk en sjan­se. Nå blir va­re­ne jeg mot­tok i dag re­tur­nert.»

«Blir nok bål i mor­gen, da går sis­te Storm­berg plag­get opp i røyk.»

«I og med at Storm­berg vel­ger å gå ut på den­ne må­ten, kom­mer jeg ikke til å hand­le fle­re pro­duk­ter fra dere. De pro­duk­ter jeg har kom­mer jeg til å kas­te.»

«Jeg var tid­li­ge­re stolt kun­de av Storm­berg, nå blir det ikke kjøpt så mye som en sokk der­fra.»

DET VI TROR På

Stei­nar J. Ol­sen som ei­er Storm­berg kom­men­te­rer de­bat­ten slik på sin egen Face­bo­ok-side:

«Så skjer det dess­ver­re igjen. Stort sett hver gang vi i Storm­berg snak­ker om na­tur­mang­fold og rov­dyr som en na­tur­lig del av arts­mang­fol­det, så mis­ter vi hundre­vis av Kun­der. Selv vi som tur­tøy­pro­du­sent, som har man­ge kun­der som er opp­tatt av na­tur, opp­le­ver boi­kott og bren­ning av kla­er når vi snak­ker om vik­tig­he­ten av bio­lo­gisk mang­fold og en leve­dyk­tig ulve­stam­me.

Ja, Storm­berg tren­ger utvil­somt kun­der for å over­le­ve. Og vi sy­nes det er leit når vårt sam­funns­en­ga­sje­ment fø­rer til at vi mis­ter Kun­der. Vi vil li­ke­vel ald­ri la vårt be­hov for salg gå på be­kost­ning av det vi tror på. Selv om vårt en­ga­sje­ment for det bio­lo­gis­ke mang­fold gjør at noen vel­ger oss bort, så vil vi fort­satt stå opp for na­tu­ren og det vi tror på – uan­sett hvil­ke kon­se­kven­ser det måt­te få. Vi le­ker ikke na­tur – vi tror på den.»

FOTO: STORM­BERG På FACE­BO­OK

Tirs­dag be­gyn­te Storm­berg den­ne av­stem­nin­gen på sin Face­bo­ok-side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.