Nye Vei­er får tre nye vei­pro­sjek­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Det stat­li­ge vei­byg­gings­sel­ska­pet Nye Vei­er får tro­lig opp­dra­get med å byg­ge ut tre nye strek­nin­ger på E6 og E16 i Opp­land, Akers­hus, Hed­mark og Troms. Strek­nin­ge­ne re­gje­rin­gen øns­ker å gi sel­ska­pet an­sva­ret for, er E6 Øy­er-ot­ta i Opp­land, E6 Kvaen­angs­fjel­let i Troms og E16 Kløf­ta-kongs­vin­ger i Akers­hus og Hed­mark. – Nye Vei­er ble etab­lert for å byg­ge vei­er i Nor­ge på en bed­re og mer ef­fek­tiv måte slik at vi får mer vei for pen­ge­ne, sier sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp). – Jeg har stor tro på at Nye Vei­er vil byg­ge ut dis­se strek­nin­ge­ne på en rask og kost­nads­ef­fek­tiv måte, leg­ger stats­rå­den til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.