In­gen på­gre­pet et­ter bran­ner i Lil­le­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●In­gen er på­gre­pet et­ter bran­ne­ne i Lil­le­sand for ei uke si­den. Po­li­ti­et i Lil­le­sand har fått inn fle­re tips et­ter at det brant i fle­re ga­ra­sjer i ved Spring­vass­heia natt til sist søn­dag. Men in­gen per­soner er på­gre­pet. – Vi job­ber vi­de­re med tak­tisk etter­forsk­ning. Det er også sik­ret tek­nis­ke spor i sa­ken, sier etter­forsk­nings­le­der Leif Ole Saanum, til NTB. Han sier po­li­ti­et fort­satt er in­ter­es­sert i tips om ob­ser­va­sjo­ner. Også i tids­rom­met en god stund før bran­ne­ne, i til­fel­let det har ul­met en stund.

– Vi bru­ker en del res­sur­ser på å fin­ne ut av det­te. Vi skal i hvert fall ikke la noe va­ere uprøvd, sier Saanum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.