Kje­vik økte med 30.000 i 2018

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND [email protected]

Bed­re ti­der for na­e­rings­li­vet, mer pen­ger hos fri­tids­rei­sen­de og fle­re ru­ter fra Kje­vik. Det me­ner luft­havn­sje­fen dro opp pas­sa­sjer­tal­le­ne i 2018.

– Vi had­de 30.000 fle­re pas­sa­sje­rer på Kje­vik i 2018 sam­men­lig­net med året før, og det er vi godt for­nøyd med, sier luft­havn­sjef Ar­ne Johan John­sen.

I går of­fent­lig­gjor­de Avi­nor pas­sa­sjer­tal­le­ne for fjor­året. De vi­ser at tra­fik­ken over Kris­tian­sand luft­havn Kje­vik økte med tre pro­sent fra 2017.

INNENLANDS STI­GER MEST

Det var in­nen­lands­tra­fik­ken som stod for veks­ten. Mens uten­lands­tra­fik­ken økte med be­skjed­ne 0,5 pro­sent fra 2017 til 2018, steg in­nen­lands­tra­fik­ken med fire pro­sent.

Tra­fik­ken i 2018 na­er­mer seg der­med ni­vå­ene fra før olje­kri­sen, og for and­re året på rad sti­ger tra­fik­ken et­ter å ha falt i 2015 og 2016.

To­talt reis­te 1.061.130 pas­sa­sje­rer til el­ler fra Kje­vik i fjor. In­nen­lands­tra­fik­ken står ikke ba­re for den størs­te veks­ten, den har også den størs­te an­de­len av to­tal­tra­fik­ken. Na­er tre av fire rei­ser, 72 pro­sent for å va­ere pre­sis, er in­nen­lands­rei­ser.

– Oslo-ru­te­ne går vel­dig bra og Ams­ter­dam-ruta har høy ka­bin­fak­tor. I til­legg har den nye Lon­don-ruta sør­get for økt tra­fikk, sier John­sen når vi ber han spe­si­fi­se­re hvem som drar opp tal­le­ne.

DER­FOR ØKER TRA­FIK­KEN

Luft­havn­sje­fen pe­ker på tre for­hold han me­ner har dratt opp tra­fik­ken:

– Det går bed­re i na­e­rings­li­vet, fri­tids­rei­sen­de har mer pen­ger å rut­te med og vi fikk ny Lon­don­rute og fle­re char­ter­de­sti­na­sjo­ner.

I til­legg ble det i 2018 kon­kur­ran­se på Trond­heim-ruta, fle­re av­gan­ger til Kø­ben­havn og kvelds­rute til Oslo.

In­for­ma­sjons­sjef i SAS, Knut Mor­ten Jo­han­sen, har føl­gen­de kom­men­tar til Kje­vik-tra­fik­ken:

– Vi er godt for­nøyd med egen vekst på Oslo-ru­ten, gitt den tøf­fe kon­kur­ran­sen vi har på ru­ten. Sam­ti­dig er det slik at inn­fø­rin­gen av fly­pas­sa­sjer­av­gif­ten har svek­ket øko­no­mi­en på inn­lands­ru­te­ne, også den­ne, i be­ty­de­lig grad.

Også Nor­we­gi­an er for­nøyd, selv om en av av­gan­ge­ne ikke går som for­ven­tet.

– Vi er ge­ne­relt godt for­nøyd med pas­sa­sjer­veks­ten vår på Kje­vik, og det er hyg­ge­lig at så man­ge sør­len­din­ger be­nyt­ter seg av rute­til­bu­det vårt. Et­ter­spør­se­len på kvelds­av­gan­gen fra Kje­vik til Oslo er dess­ver­re ikke så god som vi skul­le øns­ke, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ton­je Na­ess i Nor­we­gi­an.

Hos Wi­de­røe er det også et «men» å hen­te.

– Det er selv­sagt gle­de­lig at vi har en øk­ning på 3,7 pro­sent på Kje­vik luft­havn i an­tall pas­sa­sje­rer. Vi har økt an­tall ukent­li­ge fly­vin­ger til Trond­heim og in­tro­du­sert en di­rekte­rute til Lon­don og der­med har ka­pa­si­te­ten to­talt sett økt med 13,5 pro­sent. Vi hå­per sør­len­din­ge­ne kjen­ner sin be­sø­kel­ses­tid og fort­set­ter å vel­ge Wi­de­røe slik at vi kan be­hol­de de ru­te­ne vi flyr i dag og kan­skje fort­set­te med nye in­sen­ti­ver, skri­ver in­for­ma­sjons­sjef Cat­ha­ri­na Sol­li i en e-post.

ØK­NING NA­SJO­NALT

To­talt reis­te 54,4 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer til, fra el­ler via Avi­nors luft­hav­ner i 2018, noe som er en opp­gang på 2,8 pro­sent sam­men­lig­net med året før. Kje­vik lig­ger alt­så like over lands­snit­tet med øk­nin­gen på 2,9 pro­sent.

– Tren­den i fly­mar­ke­det fort­set­ter. Det vi­ser at fly­sel­ska­pe­ne gjør en bed­re jobb med å ut­nyt­te ka­pa­si­te­ten sin, med blant an­net ful­le­re fly, sam­ti­dig som vi på blant an­net Oslo luft­havn har fle­re sto­re fly med plass til fle­re pas­sa­sje­rer per flyv­ning, sier kon­sern­sjef Dag Falk-pe­ter­sen i Avi­nor i en presse­mel­ding.

Luft­hav­nen ved Top­dals­fjor­den for­ven­ter en vi­de­re øk­ning i 2019 med to­talt 1.080.000 pas­sa­sje­rer gjen­nom året.

Det må i så fall skje som føl­ge av økt tra­fikk på ek­sis­te­ren­de ru­ter, da det iføl­ge luft­havn­sje­fen ikke fore­lig­ger noen pla­ner om nye ru­ter.

FOTO: JA­COB BUCHARD

1.061.130 pas­sa­sje­rer til el­ler fra Kje­vik i fjor. Det er en øk­ning på snaue tre pro­sent fra 2017.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Luft­havn­sjef Ar­ne Johan John­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.