Ra­hafs Twit­ter­kon­to stengt et­ter trus­ler

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Den saudi­ara­bis­ke asyl­sø­ke­ren Ra­haf Mo­ham­med al-qunun (18) har valgt å sten­ge Twit­ter-kon­to­en sin. Iføl­ge ven­ner har hun mot­tatt fle­re draps­trus­ler.

– Jeg har noen gode ny­he­ter, og noen dår­li­ge ny­he­ter, skrev Ra­haf på Twit­ter fre­dag.

Den kryp­tis­ke mel­din­gen ble den fore­lø­pig sis­te fra 18-årin­gen. Kort tid se­ne­re var Twit­ter-kon­to­en hen­nes stengt. Den har i lø­pet av ba­re en uke fått over 100.000 føl­ge­re.

Ra­haf ble ver­dens­kjent da hun ble stan­set på en fly­plass i Bang­kok for­ri­ge lør­dag. Thai­lands­ke myn­dig­he­ter tru­et med å sen­de hen­ne hjem, men va­ep­net med en smart­te­le­fon og Twit­ter-kon­to åp­net i all hast tvang 18-årin­gen fram en hel­om­ven­ding.

Mens emne­k­nag­gen #Sa­vera­haf gikk sin sei­ers­gang over hele ver­den, ble hun iste­den over­le­vert til FNS høy­kom­mis­sa­er for flykt­nin­ger, som ons­dag ga hen­ne sta­tus som flykt­ning.

Ra­haf sa hun had­de flyk­tet fra sitt ul­tra­kon­ser­va­ti­ve hjem­land Saudi-ara­bia, og at hen­nes mann­li­ge ver­ge had­de an­meldt hen­ne for å rei­se uten hans til­la­tel­se. Hun hev­det at fa­mi­li­en kom til å dre­pe hen­ne hvis hun ble sendt hjem, noe de selv har be­nek­tet.

Ra­haf har søkt asyl i Aust­ra­lia, men fore­lø­pig er det uklart hvil­ket land som vil ta hen­ne imot. CNN vi­ser til thai­lands­ke myn­dig­he­ter og skri­ver at Ra­haf er inn­vil­get asyl i Aust­ra­lia, men ver­ken Aust­ra­lia el­ler FN har så langt be­kref­tet det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.