Fvns for­fei­le­de kri­tikk

Faedrelandsvennen - - MENING - VE­GARD LAUNES, Kris­tian­sand Høy­re

Den 10.01.19 blir det for­sla­get jeg står i spis­sen for i Høy­res pro­gram­ko­mi­té prøvd sab­let ned av le­der-kom­men­ta­ren i Fvn.

Fvn på­pe­ker for det førs­te noe vel­dig vik­tig. Det er vik­tig og le­gi­timt å dis­ku­te­re kul­tur­prio­ri­te­ring opp mot and­re pres­se­ren­de kom­mu­na­le opp­ga­ver.

Men Fvn tar feil når de skri­ver at folke­valg­te ikke bur­de «låse seg» og ha «størst mu­lig handle­fri­het». Un­der­for­stått at vi ikke bur­de bin­de oss opp i pro­gram­met til å si ka­te­go­risk nei el­ler låse oss til en be­stemt po­si­sjon. Skul­le man ta den lin­jen helt ut og hatt størst mu­lig handle­fri­het, kun­ne vi jo latt va­ere å ved­ta pro­gram­mer, og vir­ke­lig stå helt fritt. Slik fun­ge­rer det selv­sagt ikke. Det vet også Fvn.

For po­li­tikk hand­ler jo nett­opp om å vise frem stand­punk­ter. Hva man øns­ker å gjø­re og hva man ikke øns­ker å gjø­re.

SV sa for ek­sem­pel før for­ri­ge valg ka­te­go­risk nei til par­ke­rings­hus un­der tor­vet, bandt grup­pen, og fra­tok den så­le­des handle­fri­he­ten. Det kun­ne kan­skje kom­met opp for­slag som gjor­de at SV gikk for, for ek­sem­pel at kun el-bi­ler skul­le kun­ne par­ke­re der, men de gjor­de det li­ke­vel: de sa ka­te­go­risk nei. El­ler fra vårt eget for­slag til pro­gram: Høy­res pro­gram­ko­mi­té øns­ker blant an­net å låse hand­lings­fri­he­ten til den nes­te by­styre­grup­pen når det kom­mer til by­vekst­av­ta­le, for her øns­ker en en­stem­mig pro­gram­ko­mi­té å si ja til en by­vekst­av­ta­le. Det sam­me med ei­en­doms­skat­ten: den er det i Høy­res for­slag til pro­gram ikke hand­lings­rom for å set­te opp, hvis noen re­pre­sen­tan­ter skul­le fal­le for fris­tel­sen til å øns­ke det, selv om vi ikke nøy­ak­tig vet hvor­dan øko­no­mi­en ut­vik­ler seg.

Po­en­get er at en dis­ku­sjon om man bur­de bin­de en grup­pe til et kon­kret for­slag for en pe­rio­de el­ler ikke, er helt feil ende å be­gyn­ne dis­ku­sjo­nen i, og en av­led­nings­ma­nø­ver. Jeg skjøn­ner at det er fris­ten­de å an­gri­pe for­sla­get ved å ta fo­kus bort fra sa­ken, men fak­tum er at par­ti­ene al­le­re­de i dag i stor ut­strek­ning bin­der seg til kon­kre­te prio­ri­te­rin­ger, og det kom­mer de til å fort­set­te med det.

For det er det po­li­tikk hand­ler om: vise frem prio­ri­te­rin­ge­ne sine og job­be for høy­est mu­lig opp­slut­ning.

Men så over til rea­li­te­te­ne, som er det vik­tigs­te å dis­ku­te­re. Det kan godt ten­kes at for­sla­get

❞ Fvn tar feil når de skri­ver at folke­valg­te ikke bur­de «låse seg» og ha «størst mu­lig handle­fri­het».

er noe spisst og ka­te­go­risk. For­sla­get er ikke en­de­lig og skal be­hand­les av pro­gram­ko­mi­te­en på nytt. Po­en­get er å sen­de et sig­nal. Fler­tal­let sy­nes in­ves­te­rings­ni­vå­et til kul­turog mu­se­ums­bygg har kom­met opp på et høyt nivå in­ne­va­eren­de pe­rio­de og med den stram­me kom­mune­øko­no­mi­en som er fore­spei­let frem­over er det sa­er­de­les vik­tig at sty­rings­par­ti­et Høy­re sen­der ut kon­kre­te sig­na­ler på hva vi øns­ker å prio­ri­te­re. Fler­tal­let sy­nes at hvis man bru­ker en halv mil­li­ard på de tre om­tal­te pro­sjek­te­ne, som er gode og må gjen­nom­fø­res, så bur­de det va­ere stopp i kom­men­de pe­rio­de. Det er en kon­kret prio­ri­te­ring som dan­ner grunn­la­get for en god og an­svar­lig øko­no­misk po­li­tikk, og det er det vik­tig å vise frem for vel­ger­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.