Svar om ei­en­doms­skatt

Faedrelandsvennen - - MENING - MOR­TEN ANDREAS MEYER ge­ne­rals ekreta­er i Hus­ei­er­nes Lands­for­bund

Roy Gy­berg fra Fag­for­bun­det skrev i sitt inn­legg på ny­året at ei­en­doms­skatt bi­drar til bed­re kom­mu­na­le tje­nes­ter.

●●Han er uenig i at ei­en­doms­skat­ten er grunn­leg­gen­de urett­fer­dig og uso­si­al og me­ner den­ne ikke ram­mer den jev­ne mann og kvin­ne.

I Nor­ge har vi høy skatte­mo­ral, og det er stor opp­slut­ning rundt spleise­la­get som vel­ferds­sam­fun­net er byg­get på. Og det er bra! Men folks opp­slut­ning er av­hen­gig av at skatte­sys­te­met opp­le­ves rett­fer­dig.

I sep­tem­ber la vi i Hus­ei­er­nes Lands­for­bund, sam­men med Sam­funns­øko­no­misk ana­ly­se, fram en om­fat­ten­de rap­port om bo­k­ost­na­de­ne i nors­ke kom­mu­ner. Rap­por­ten vi­ser kost­nads­for­skjel­ler på over 65.500 kro­ner, og der­som ren­ten set­tes opp, vil bo­k­ost­na­de­ne øke enda mer. Og ser vi på ut­vik­lin­gen i de uli­ke de­le­ne av bo­k­ost­na­de­ne, er det ei­en­doms­skat­ten som har økt mest de sis­te syv åre­ne.

Stør­rel­sen på skat­ten som på­leg­ges ei­ere av eget hjem har in­gen sam­men­heng med ei­e­rens be- ta­lings­evne. Ei­en­doms­skat­ten er ikke knyt­tet til inn­tekt, for­mue el­ler be­lå­nings­grad. Der­for frem­står skat­ten som dår­lig eg­net til å ut­jev­ne for­skjel­ler. Slik urett­fer­dig­het ram­mer van­li­ge folk og fa­mi­li­er, og sa­er­lig de med lav inn­tekt.

Kom­mu­ne­ne har og stor fri­het til selv å vel­ge hvor­dan ver­di­en på bo­li­gen skal fast­set­tes, noe som ska­per til­fel­di­ge for­skjel­ler mel­lom inn­byg­ger­ne kom­mu­ner imel­lom, men al­ler verst mel­lom skatte­yte­re i sam­me kom­mu­ne. Noen opp­le­ver å få ei­en­doms­skatt på hunde­hus, and­re på en falle­fer­dig løe. And­re opp­le­ver at sto­re svak­he­ter i ei­en­doms ma­trik­ke­len gir en feil­vur­de­ring av ei­en­doms­skat­ten. Van­li­ge lønns­mot­ta­ge­re med høy skatte­mo­ral og vil­je til å bi­dra mye til det sto­re fel­les­ska­pet for­tje­ner ikke å bli be­hand­let slik.

Nors­ke kom­mu­ner har re­kord­over­skudd grun­net ei­en­doms­skat­ten og byg­ger sto­re penge­bin­ger. Som all­tid er det oss for­bru­ke­re og ar­beids­ta­ge­re med van­li­ge inn­tek­ter som be­ta­ler gil­det. Ei­en­doms­skatt er en av man­ge po­ten­si­el­le inn­tekts­kil­der for kom­mu­ne­ne, ja, men inn­tekts­mid­le­ne er ikke øre­mer­ket og går inn i bud­sjet­tet på sam­me måte som and­re inn­tek­ter.

Hele 8 av 10 nord­menn bor i hjem hus­hold­nin­gen ei­er selv, noe som er ver­di­fullt for både in­di­vid og fel­les­skap. Det ska­per trygg­het og uav­hen­gig­het for folk og fa­mi­li­er og ver­di­en av det­te er stor for sam­fun­net.

Gjen­nom sin etter­spør­sel et­ter va­rer og tje­nes­ter gir bo­lig­ei­ere 219 mil­li­ar­der kro­ner i om­set­ning i uli­ke na­e­rin­ger, og sys­sel­set­ter 179.000 års­verk, iføl­ge en ana­ly­se fra 2018. Det frem­står gans­ke så ar­ro­gant å på­stå at uten ei­en­doms­skat­ten i til­legg, kan det­te svek­ke kom­mune­øko­no­mi­en og øke ulik­he­te­ne.

Ei­en­doms­skat­ten har re­gel­rett blitt en sovepute for lo­kal­po­li­ti­ker­ne. Iste­den­for å va­ere opp­tatt av nøk­tern penge­bruk og prio­ri­te­rin­ger, har det blitt en­kelt å sky­ve reg­nin­ge­ne over på inn­byg­ger­ne. Det syns vi Fag­for­bun­det bør va­ere klar over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.