Er gra­tis­bil­let­ter til kul­tur en god idé?

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN GRØNLUND, Kris­tian­sand

Gra­tis­bil­let­ter til tea­ter, kon­ser­ter og spe­si­el­le opp­vis­nin­ger er sjel­den en bra idé.

●●Der er fle­re grun­ner til det. En grunn er at hvis det er tale om en po­pu­la­er ar­tist, så vil det all­tid va­ere de som er best til å be­stil­le raskt, som får bil­let­te­ne. Hvis noen av de som har fått bil­let­ter ikke kan kom­me el­ler har fått en bed­re av­ta­le, så har de lite lyst til å gi bil­let­te­ne vi­de­re. Da vil den po­pu­la­ere ar­tist se at der over­ras­ken­de er man­ge le­di­ge plas­ser. For det an­net; hvis bil­let­te­ne koster noen hund­re­de kro­ner vil det iføl­ge stu­di­er i ad­ferds­øko­no­mi gi stør­re lyst til å be­hol­de bil- let­te­ne og over­va­ere show­et. Det­te har noe å gjø­re med at men­nes­ker ikke li­ker tap. Det fø­les som stør­re tap å få 200 og mis­te 100 kro­ner enn å få 100 kro­ner, selv om sum­men er den sam­me.

Hvis man vil be­løn­ne la­ere­re for at ele­ve­ne skal bli bed­re i ek­sem­pel­vis ma­te­ma­tikk, da vil la­erer­ne va­ere mest mo­ti­vert, hvis de får 10.000 kro­ner og skal be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ke, hvis in­gen fram­gang blir kon­sta­tert. Det er mye bed­re mo­ti­va­sjon enn å gi pen­ge­ne, når fram­gan­gen blir kon­sta­tert.

I ste­det for gra­tis­bil­let­ter til kon­ser­ter og tea­ter, er det mye bed­re å gi bort bil­let­te­ne ved lodd­trek­ning.

Men­nes­ker li­ker å vin­ne noe. Man kan ut­fø­re lodd­trek­ning blant per­soner som knapt be­nyt­ter kul­tur­til­bud for å øke in­ter­es­sen. Med lodd­trek­ning er sann­syn­lig­he­ten mye stør­re for å få nye bru­ke­re av kul­tur­til­bud.

Gra­tis inn­gang til mu­se­er vir­ker bra, for­di fle­re per­soner uan­sett pen­ger og sta­tus vil be­nyt­te dis­se. Man kan selv vel­ge mel­lom man­ge da­ger å be­nyt­te mu­se­ene. Der er over­vel­den­de evi­dens fra ek­sem­pel­vis Dan­mark, at det vil va­ere et fel­les gode, som vil bru­kes av man­ge fle­re per­soner.

Som all­tid er det de­sign av til­bud og valg, som be­tyr noe for, hvor man­ge nye bru­ke­re, som vil kom­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.