Drømme­start for sør­lands­dom­me­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - IN­GER M. WITTEVEEN

Carina Pet­ter­sen (24) og Char­lot­te Huso­mano­vić (23) er til­delt 1. di­vi­sjons­kamp for her­rer, og blir med det ett av fire kvin­ne­li­ge dom­mer­par i de to øvers­te ni­vå­ene i norsk herre­hånd­ball.

– Det er et mål vi sat­te oss før se­son­gen, så det er et steg na­er­me­re «den sto­re drøm­men», strå­ler Carina Pet­ter­sen, som sam­men med mak­ke­ren Char­lot­te Huso­mano­vić de­bu­te­rer i Jo­tun­hal­len i Sande­fjord lør­dag 9. fe­bru­ar. Her skal de døm­me i 1. di­vi­sjons­opp­gjø­ret for her­rer mel­lom Sande­fjord Håndball og Oslo-stu­den­te­nes IK.

Dom­mer­pa­ret fra Kris­tian­sand har job­bet mål­be­visst fra dag én og tar sta­di­ge nye steg. «Den sto­re drøm­men» for AK 28-dom­mer­ne er å få døm­me i elite­se­ri­en for her­rer.

ÅRETS DOM­MER­PAR

Selv om det ba­re er tre år si­den Pet­ter­sen og Huso­mano­vić be­gyn­te å døm­me sam­men, har duo­en al­le­re­de ruk­ket å mar­ke­re seg. For­ri­ge se­song ble de kå­ret til «Årets dom­mer­par» i NHF Re­gion Sør­vest. De avan­ser­te også fra Nor­ges Hånd­ball­for­bunds Trai­nee Group til Pro­sjekt Re­krutt. Og i høst fikk de sin de­but i elite­se­ri­en for kvin­ner.

– Vi har am­bi­sjo­ner om å døm­me fle­re elite­se­rie­kam­per for kvin­ner og vi hå­per vi ikke er så langt unna elite­se­ri­en for her­rer, sier Huso­mano­vić.

For det er herre­hånd­ball som lig­ger de­res dom­mer­hjer­te na­er­mest. Tryk­ket. Tem­po­et. Ten­nings­ni­vå­et. Det er det­te som ap­pel­le­rer.

– Det gjør at spil­let opp­le­ves an­ner­le­des og kan by på fle­re ut­ford­rin­ger, for­kla­rer Pet­ter­sen.

– TRYG­GE­RE

Er­lend Aam, dom­mer­ut­vik­ler i NHF, har va­ert jen­te­nes men­tor i Pro­sjekt Re­kutt. Han er im­po­nert over ut­vik­ling til Pet­ter­sen/ Huso­mano­vić. Spe­si­elt høs­tens frem­gang, der han me­ner de frem­står som tryg­ge­re, mer mod­ne og har en mer be­visst plan med døm­min­gen.

– De har ka­pa­si­tet til å nå nor­ges­top­pen om tre til fem år, sier han, men leg­ger til at det må byg­ges på med kom­pe­tan­se og er­fa­ring på hvert nivå. Han sy­nes det er flott at det re­krut­te­res kvin­ne­li­ge dom­me­re, men pre­si­se­rer at når det til­de­les kam­per på høy­ere nivå, er det ut ifra pre­sta­sjo­ner og ikke kjønn.

Et ge­ne­ra­sjons­skif­te i dom­mer­stan­den gjør at man­ge unge dom­me­re nå får sjan­sen. Aam me­ner det i dag er få for­dom­mer mot kvin­ne­li­ge dom­me­re. Her har tid­li­ge­re topp­dom­me­re som Kjer­sti Arnt­sen og Guro Rø­en gått opp løy­pa. Ut­ford­rin­gen er å hol­de på kvin­ne­li­ge dom­me­re og få dem til å sat­se på å nå høy­ere nivå.

Dom­mer­ut­vik­le­ren be­skri­ver Pet­ter­sen og Huso­mano­vić som for­skjel­li­ge ty­per, men at de ut­fyl­ler hver­and­re godt og har fun­net frem til en fel­les platt­form.

GULROT

– Vi har fort­satt mye å laere og vi vil frem­over fo­ku­se­re på selv­ut­vik­ling, da det hand­ler om å stre­be et­ter et stør­re over­blikk som dom­me­re, sier Huso­mano­vić.

– Vi tar de ut­ford­rin­ge­ne vi får og le­der kam­per så godt som vi kan. Og vi gle­der oss stort til «gul­ro­ten» vi har fått 9. fe­bru­ar med 1. di­vi­sjon her­rer, sup­ple­rer Pet­ter­sen.

2019 har be­gynt godt for dom­mer­ta­len­te­ne fra Sør­lan­det. Nå gle­der de seg til se hva res­ten av se­son­gen og nes­te se­song vil brin­ge.

AK 28-dom­mer­ne Carina Pet­ter­sen (t.v.) og Char­lot­te Huso­mano­vić stor­tri­ves med å døm­me her­re­kam­per. Her fra 2. di­vi­sjons­kam­pen mel­lom KIF og ØIF Aren­dal Eli­te 2 i de­sem­ber. Snart skal de prø­ve seg i 1. di­vi­sjon her­rer.

FOTO: IN­GER M. WITTEVEEN

Al­le­re­de førs­te gan­gen de døm­te sam­men i Le­røy­se­ri­en for G18 i 2016 for­sto Char­lot­te Huso­mano­vić (t.v.) og Carina Pet­ter­sen at de pas­set sam­men som hånd i hans­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.