Gikk inn i feil hus – seks kilo­me­ter hjemme­fra

Hus­ei­ere na­er sen­trum av Grimstad ble skremt da det sto en full og frem­med mann i gan­gen midt på nat­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

Midt på nat­ten fikk po­li­ti­et te­le­fon fra en hus­ei­er i Grimstad. Han had­de fått be­søk av en be­ru­set per­son som had­de tatt til­hold hos dem. De kjen­te ikke per­sonen, meld­te po­li­ti­et på Twit­ter klok­ken 02.37 i natt.

Po­li­ti­et dro ut til ste­det, og fant da ut at man­nen had­de gått inn i feil hus – og at han had­de bom­met mye.

– De ble litt opp­skjør­tet da han sto i gan­gen, så de ring­te po­li­ti­et, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt. Da po­li­ti­et kom til ste­det var den ful­le man­nen i 30-åre­ne like for­vir­ret som dem som fant ham.

– Han skjøn­te ikke hvor han var, men had­de ikke gjort noe an­net galt enn å gå inn i feil hus. Han var ikke tru­en­de på noen måte, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Hu­set han kom inn i var i naer­he­ten av Grimstad sen­trum, mens man­nen egent­lig skul­le va­ert mel­lom Vik og Fe­vik, seks - sju kilo­me­ter unna.

– Han had­de bom­met re­la­tivt mye, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

De fikk satt man­nen i en taxi som kjør­te ham hjem til rett adres­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.