– Tra­gis­ke flyt­tin­ger over hele lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

Le­del­sen ved Stif­tel­sen Sana sier det nå skjer tra­gis­ke flyt­tin­ger over hele lan­det. Sana har ho­ved­kon­tor i Kris­tian­sand og dri­ver fle­re asyl­mot­tak. De drev Lil­le­sand helt til det ble lagt ned nå til nytt­år. De er kri­tis­ke til at fle­re mot­tak leg­ges ned og at man­ge fa­mi­li­er nok en gang flyt­tes rundt.

– Seks mot­tak sten­ges nå og til vår­en. Det be­rø­rer 800 men­nes­ker. Lyng­dal og Lil­le­sand er blant de førs­te som nå leg­ges ned. Her er det men­nes­ker som har flyt­tet ni gan­ger, sier Ar­ve Da­ni­el­sen som er styre­le­der i Stif­tel­sen Sana.

Ar­ve Da­ni­el­sen opp­ly­ser at Drifts­ope­ra­tør­fo­rum for asyl­mot­tak nå er i en pro­sess med UDI for å se på hele mot­taks­struk­tu­ren. Re­sul­ta­tet av det ar­bei­det vil va­ere fer­dig til vår­en. Da­ni­el­sen me­ner der­for ned­leg­gel­ser og flyt­ting av sår­ba­re men­nes­ker bur­de ven­te til det er av­klart.

– Noe av det ver­ste vi gjør med våre kom­men­de lands­menn, er å ska­pe usik­ker­het i de­res tun­ge hver­dag. De som i dag sit­ter i nors­ke mot­tak, har va­ert igjen­nom sva­ert tøf­fe opp­le­vel­ser, og må­ten vi be­hand­ler dem på i da­gens sys­tem gjør hver­da­gen ver­re, og in­te­gre­rin­gen vans­ke­li­ge­re, sier Da­ni­el­sen.

Han me­ner at asyl­sø­ke­re flyt­tes til in­sti­tu­sjons­lig­nen­de bo­li­ger med dår­lig stand og få fa­si­li­te­ter.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Bey­ene Ale­mu Bey­ene kjem­per for at søn­nen hans Da­wit (6) skal få bli i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.