Vil til­by et eks­tra skole­år

Man­ge ele­ver som går ut av ung­doms­sko­len har så lave fer­dig­he­ter at de ikke kla­rer vi­dere­gå­en­de. Løs­nin­gen kan bli et eks­tra skole­år for ele­ver i nye Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

For å hind­re fra­fall vil le­der i Høy­res pro­gram­ko­mi­té, Re­na­te Ha­ege­land, til­by et eks­tra skole­år til ele­ver som stre­ver på ung­doms­sko­len.

Hvert år be­gyn­ner det rundt 2500 på vi­dere­gå­en­de sko­le i Vest-ag­der. Over 500 av dem full­fø­rer ikke.

En vik­tig grunn er at de har for dår­li­ge fer­dig­he­ter etter ung­doms­sko­len. De be­hers­ker ikke grunn­leg­gen­de fag som ma­te­ma­tikk og le­sing (se fakta).

Det er bak­grun­nen for at ele­ver i nye Kris­tian­sand kan få et eks­tra skole­år etter tien­de klas­se.

– Det­te må va­ere et til­bud til de som ikke er klar for vi­dere­gå­en­de etter at de er fer­di­ge med ung­doms­sko­len. Det skal gjø­re dem bed­re i stand til å full­fø­re vi­dere­gå­en­de, sier Re­na­te Ha­ege­land, le­der i Høy­res pro­gram­ko­mi­té.

De har lagt inn til­ta­ket i sitt for­slag til pro­gram.

SVA­KE RE­SUL­TA­TER

Høy­re er ikke for­nøyd med re­sul­ta­te­ne på na­sjo­na­le prø­ver i det som vil bli den nye stor­kom­mu­nen. Re­sul­ta­te­ne vi­ser at etter hvert som ele­ve­ne blir eld­re, er det en stør­re an­del som sli­ter.

I da­gens Kris­tian­sand, er det 15 pro­sent av ele­ve­ne på ni­en­de trinn som lig­ger på de to la­ves­te ni­vå­ene i le­sing. Dis­se er mest ut­sat­te for å drop­pe ut av vi­dere­gå­en­de.

I Song­da­len er 28 pro­sent av ele­ve­ne på det­te ni­vå­et i le­sing, mens det er 20 pro­sent i Søg­ne.

– Når ele­ve­ne er fer­di­ge med ung­doms­sko­len, må vi ha gjort en så god jobb at de er i stand til å full­fø­re vi­dere­gå­en­de sko­le. Der­for vil vi gi det­te til­bu­det, sier Ha­ege­land.

FRI­VIL­LIG

Dram­men var først ute med en slik ord­ning i 2017, mens Oslo fulg­te etter i 2018.

– Det er vik­tig for oss at det­te skal va­ere fri­vil­lig, og at det skal va­ere for de som er mo­ti­vert og som har tro på at til­bu­det kan gjø­re dem bed­re i stand til å kla­re vi­dere­gå­en­de. Det­te blir et av fle­re til­tak for de som tren­ger en litt an­ner­le­des skole­gang, sier Ha­ege­land.

Høy­re me­ner at en an­nen grunn til fra­fal­let er at ung­doms­sko­len er for teo­re­tisk for noen ele­ver. Der­for fore­slår pro­gram­ko­mi­te­en også å søke om en for­søks­ord­ning der ele­ve­ne kan få be­gyn­ne på et fag­brev al­le­re­de i ung­doms­sko­len.

– Vi ser at sko­len ikke er godt nok til­pas­set de som tren­ger å ha noe mel­lom hen­de­ne. Det­te gjel­der spe­si­elt gut­te­ne, sier Ha­ege­land.

KAN LYK­KES

Pro­fes­sor Tho­mas Nor­dahl ved Høg­sko­len i Inn­lan­det me­ner et eks­tra skole­år kan va­ere et godt til­tak hvis det blir gjort på rik­tig måte. Sam­men med and­re fors­ke­re har han sett på hvor­dan ord­nin­gen fun­ge­rer i Dan­mark. Her tar halv­par­ten av ele­ve­ne et slikt eks­tra skole­år.

– De som gjen­nom­fø­rer et eks­tra skole­år, gjør det bed­re på vi­dere­gå­en­de sko­le enn de som går di­rek­te til vi­dere­gå­en­de. Og det til tross for at det er de dyk­tigs­te ele­ve­ne som går rett inn i vi­dere­gå­en­de. Det å ven­te litt slik at du blir mer mo­den og sik­re­re på deg selv, og ikke minst å bed­re pre­sta­sjo­ne­ne i noen fag, ser ut til å ha en po­si­tiv ef­fekt på sann­syn­lig­he­ten for at du full­fø­rer vi­dere­gå­en­de, sier Nor­dahl.

Iføl­ge Nor­dahl vi­ser det seg at gut­te­ne har spe­si­elt stor nyt­te av et slikt til­bud.

Men Nor­dahl ser li­ke­vel et pro­blem med et eks­tra år. Hvis det kun blir de al­ler sva­kes­te ele­ve­ne som vel­ger et slikt eks­tra år, kan det ende opp som en spe­sial­klas­se.

– En av grun­ne­ne til at det­te har gått så bra i Dan­mark, er at an­de­len som tar et eks­tra år er re­la­tivt stor. Men blir de for få, kan det bi­dra til stig­ma­ti­se­ring og da vil det ha mot­satt ef­fekt. Der­for an­be­fa­ler vi at det skal va­ere he­te­ro­ge­ni­tet i elev­grup­pa.

FAL­LER FRA

De sis­te sju åre­ne har an­de­len som full­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le økt i Vest-ag­der. Fra å lig­ge på 70 pro­sent, er det nå 77 pro­sent som full­fø­rer. Det vil si 160-160 fle­re enn før.

– Grun­ne­ne til fra­fall er vel­dig sam­men­satt. Det er både so­sia­le og fag­li­ge grun­ner. I noen til­fel­ler er også år­sa­ken man­gel på la­ere­plass, alt­så et for­hold som ikke ele­ven selv er skyld i, sier fyl­kes­ut­dan­ni ngs­sjef Ar­ly Hauge.

– Hvil­ken ef­fekt vil det ha med et el­lev­te skole­år?

– Vi er helt ty­de­li­ge på at det å be­hers­ke de grunn­leg­gen­de fer­dig­he­te­ne er sva­ert vik­tig for å kun­ne full­fø­re vi­dere­gå­en­de sko­le. For de grup­pe­ne der det er grunn til å tro at de har hull i grunn­leg­gen­de kunn­skap, kan et eks­tra år ab­so­lutt va­ere nyt­tig, sier Hauge.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Noen ele­ver tren­ger et eks­tra år på ung­doms­sko­len før de be­gyn­ner på vi­dere­gå­en­de. Det me­ner Høy­re som i sitt for­slag til pro­gram har lagt inn et fri­vil­lig år etter tien­de klas­se. Her fra Fi­skå sko­le. Per­sone­ne på bil­det har ikke til­knyt­ning til sa­ken.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Re­na­te Ha­ege­land le­der i Høy­res pro­gram­ko­mi­té. De kom­mer med for­slag om et el­lev­te år i sitt pro­gram­for­slag. Det kan bli inn­ført som en ord­ning når de tre kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len har slått seg sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.