Kre­ver at ul­ven får leve

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

Rundt 100 men­nes­ker møt­te opp på Øv­re Torv i Kris­tian­sand for å de­mon­stre­re mot sky­ting av ulv i Nor­ge.

– Vi må hand­le nå, ul­ven er blitt få! var et av slag­or­de­ne som ble ropt ut over Øv­re Torv lør­dag ettermiddag. Rundt 100 per­soner had­de møtt opp for å vise sin av­sky mot at det åp­nes for å sky­te en ulve­flokk in­nen­for ulve­so­nen.

Slag­or­de­ne ble le­det an av re­gion­takt Kata­ri­na Mel­land-grøv­len fra Noah i Kris­tian­sand.

– Det er in­ter­na­sjo­nalt flaut at ul­ve­ne ikke en­gang kan leve trygt in­nen­for den lil­le ulve­so­nen vi har i Nor­ge, sa Mel­land-grøv­len til folke­meng­den som had­de møtt opp Kris­tian­sand sen­trum.

Re­gje­rin­gen har for førs­te gang åp­net for å fel­le Slett­ås-flok­ken som le­ver in­nen­for ulve­so­nen i Hed­mark. Dyre­verns or­ga­ni­sa­sjo­nen Noah har sak­søke sta­ten.

– Ulve­so­nen ut­gjør bare fem pro­sent av Nor­ge. Når det nå også åp­nes for sky­ting av en hel fa­mi­lie­flokk in­nen­for den­ne so­nen, er det et skan­da­løst sig­nal til ver­dens­sam­fun­net om at Nor­ge ikke tar vern av true­de dyr på al­vor. Å sky­te den­ne flok­ken, tje­ner in­tet an­net for­mål enn å til­freds­stil­le de som øns­ker faer­rest mu­lig ulv i Nor­ge, sa Mel­land-grøv­len.

Hun sier Nor­ge må ta na­tur­mang­fol­det på al­vor.

– Hvor­dan kan vi el­lers for­ven­te at and­re tar det an­sva­ret? spør hun.

Fle­re po­li­tis­ke par­ti­er og or­ga­ni­sa­sjo­ner støt­tet ak­sjo­nen i Kris­tian­sand, og det var de­mon­stra­sjo­ner også i en rek­ke and­re byer lør­dag.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Rundt 100 per­soner sam­let seg på Øv­re Torv un­der de­mon­stra­sjo­nen lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.