Nytt p-hus åp­ner i juni

Lo­kal­be­drif­ten Me­tall Bygg vant an­buds­kon­kur­ran­sen om p-hu­set på Kje­vik til 10 mil­lio­ner. Den­ne uka star­ter fun­da­men­te­rin­gen av byg­get som først står fer­dig til som­mer­en.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND [email protected]

Dag­lig le­der Au­dun Fleds­berg i Me­tall Bygg star­ter den­ne uka byg­gin­gen av nytt p-hus på Kje­vik. Byg­get til ti mil­lio­ner kro­ner har plass til 140 bi­ler og skal stå fer­dig i juni.

– Nå har vi fått igang­set­ting stil­la­tel­se fra kom­mu­nen og star­ter gra­ving for fun­da­men­te­rin­gen al­le­re­de nes­te uke. De­ret­ter går det slag i slag til over­le­ve­rin­gen skjer in­nen ut­gan­gen av mai, for­tel­ler dag­lig le­der Au­dun Fleds­berg i Me­tall Bygg AS til Faed­rel ands­ven­nen.

Stål­byg­gen­tre­pre­nø­ren fra Kris­tian­sand vant an­bu­det i kon­kur­ran­se med fi­re and­re om å byg­ge det mye om­tal­te og etter­leng­te­de p-hu­set på Kje­vik.

El­ler par­ke­rings­plas­ser un­der tak, som kan­skje er en mer rik­tig be­skri­vel­se, da det er snakk om et en­kelt stål­bygg på en eta­sje med per­fo­rer­te pla­ter som veg­ger.

– Vi vur­der­te to-tre for­skjel­li­ge løs­nin­ger, men end­te med et par­ke­ring som­rå­de un­der tak på én eta­sje, sier pro­sjekt­le­der Hans Øst­vold i Avi­nor.

– PRIORITERINGER

At det ikke ble et full­ska­la par­ke­rings­hus på fle­re eta­sjer har å gjø­re med øko­no­mis­ke prioriteringer og at grunn­for­hol­de­ne på ste­det var ut­ford­ren­de, iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren.

– Skul­le vi bygd et stan­dard phus på fle­re eta­sjer måt­te vi pe­le langt ned i grun­nen, noe som vil­le blitt alt for dyrt. I til­legg har vi en rek­ke pro­sjek­ter i Avi­nor som slåss om mid­ler og da blir det en av­vei­ning om hvor man får mest igjen for pen­ge­ne, for­tel­ler Øst- vold.

– Men der­som til­bu­det be­nyt­tes, kan det hen­de det kom­mer et nytt be­tong­bygg i to eta­sjer nord for det som nå skal byg­ges, leg­ger Øst­vold til.

140 PLAS­SER UN­DER TAK

For Me­tall Bygg er ikke job­ben på luft­hav­nen hver­ken den førs­te el­ler størs­te, men det vil li­ke­vel bli jobb for tre-fi­re an­sat­te fram mot som­mer­en.

– Vi had­de fak­tisk en li­ten jobb som un­der­le­ve­ran­dør til Kru­se Smith da uten­landster­mi­na­len ble bygd. Den­ne gang er det vi som er to­tal­en­tre­pre­nør og har med Karte­voll på grunn­ar­beid, VEF på be­tong­ar­beid og Elek­tro­ex­per­ten på det elek­tris­ke, for­tel­ler Fleds­berg.

Da Faed­re­lan dsven­nen skrev at p-hus-pro­sjek­tet var ved­tatt i fjor som­mer, var må­let at byg­get skul­le stå fer­dig til nytt­år.

– For­sin­kel­sen skyl­des av­kla­ring av en­tre­pri­se og til­bud samt miljø­un­der­sø­kel­ser av grun­nen her, sier Øst­vold.

P-hu­set vil ha plass til om­lag 140 bi­ler, noe som ut­gjør ca åtte pro­sent av de to­talt 1800 par­ke­rings­plas­se­ne på Kje­vik, og blir på na­er 3700 kvad­rat­me­ter. Si­den p-hu­set byg­ges på en al­le­re­de ek­sis­te­ren­de par­ke­rings­plass, blir det ikke fle­re p-plas­ser som føl­ge av ut­byg­gin­gen.

– EN­DE­LIG

Luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen har føl­gen­de kommentar til bygge­star­ten:

– En­de­lig! Det­te er noe man­ge har job­bet for i åre­vis. Jeg skul­le selv­sagt øns­ke p-hu­set var klar til årets vin­ter­se­song og at det var stør­re, men det er en be­gyn­nel­se og om de rei­sen­de be­nyt­ter til­bu­det har Avi­nor sagt de vil vur­de­re et full­ska­la par­ke­rings­hus på sikt.

Hva pri­sen blir for p-plas­se­ne un­der tak er ennå ikke av­gjort, ut­over at det blir «noe dy­re­re» enn da­gens.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Tre for­nøy­de her­rer stå­en­de på det som skal bli par­ke­rings­plas­ser un­der tak fra som­mer­en av. Fra ven­st­re: luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen, dag­lig le­der i Me­tall Bygg Au­dun Fleds­berg og pro­sjekt­le­der i Avi­nor Hans Øst­vold.

FOTO: ARCHUS ARKITEKTER/AVI­NOR

Slik vil p-hu­set bli se­en­de ut når det står fer­dig, over det som nå er sønd­re del av par­ke­rings­om­rå­de P2.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Her skal par­ke­rings­hu­set stå, på sønd­re del av nå­va­eren­de par­ke­rings­om­rå­de P2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.