Vil fan­ge og gps-mer­ke ry­per

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Et forsk­nings­pro­sjekt til over 20 mil­lio­ner skal gi svar på hvor­for rype­be­stan­den i Se­tes­dal Vest­hei Ry­fylke­hei­ane over tid er blitt dras­tisk re­du­sert.

– Be­stands­ut­vik­lin­gen for både fjell- og lirype har over tid hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling, og beg­ge ar­te­ne er nå blitt klas­si­fi­sert som «na­er tru­et» på rød­lis­ta. Vi hå­per det­te forsk­nings­pro­sjek­tet vil gi oss ver­di­ful­le kunn­ska­per om hvor­dan både kraft­ma­ga­si­ner, kraft­lin­jer, vei­er, hytte­byg­ging og vind­møl­ler på­vir­ker leve­om­rå­de­ne for ry­pe­ne, sier skog- og miljø­råd­gi­ver Ed­gar Veg­ge i Kvi­nes­dal kom­mu­ne.

Både kraft­sel­skap som Si­ra-kvi­na, Ag­der Ener­gi, Stat­kraft og Ly­se, be­rør­te kom­mu­ner og fle­re forsk­nings­mil­jø­er har for­plik­tet seg til å bi­dra til å fi­nan­siere det fem­åri­ge forsk­nings­pro­sjek­tet. Det for­ut­set­tes imid­ler­tid at Nor­ges Forsk­nings­råd bi­drar med 75 pro­sent av kost­na­de­ne el­ler rundt 16 mil­lio­ner kro­ner.

Det er Norsk insti­tutt for na­tur­forsk­ning (NINA) som har pro­sjekt­an­sva­ret for rype­pro­sjek­tet. Fors­ker Mik­ke Kvas­nes vi­ser til at det i Se­tes­dal Vest­hei / Ry­fylke­hei­ane har va­ert fors­ket mye på vill­rein, men at kunn­ska­pe­ne om ry­pe­nes leve­om­rå­de i det sam­me om­rå­det er man­gel­ful­le.

– Vi er lo­vet svar på søk­na­den fra forsk­nings­rå­det i lø­pet av ja­nu­ar, og hå­per det er en styr­ke at så man­ge ak­tø­rer stil­ler seg bak og ser be­hov for mer kunn­skap på om­rå­det, sier Mik­kel Kvas­nes.

GPS-SEN­DER På 260 RY­PER

Rent kon­kret er pla­nen å fan­ge og ut­sty­re 260 ry­per med små gps-sen­de­re. Ved å føl­ge de mer­ke­de ry­pe­ne vil en se hvil­ke type ter­reng og leve­om­rå­der ry­pe­ne fore­trek­ker og hvor sto­re av­stan­der de til­bake­leg­ger.

Like vik­tig vil det va­ere å se hvor­dan og hvor ry­pe­ne mis­ter li­vet, en­ten de blir of­fer for rov­dyr og rov­fugl, kol­li­sjon med høy­spent­led­nin­ger, sul­ter el­ler blir skutt av je­ge­re. Dø­de­lig­he­ten blant ry­per er stor.

De små gps-sen­der­ne skal fes­tes rundt hal­sen på ry­pe­ne. For å få det­te til rent prak­tisk, er tan­ken å be­nyt­te snø­sku­ter på kvelds- og nat­tes­tid. Når en kom­mer inn­på ry­pe­ne, er pla­nen å blen­de fug­le­ne med sterkt lys og fan­ge dem med håv.

SKJØT 7500 AG­DER-RY­PER

I jakt­året 2017/2018 ble det iføl­ge tall fra Statistisk sentralbyrå i hele Nor­ge re­gist­rert felt 166.800 ry­per for­delt på 107.200 liry­per og 59.600 fjell­ry­per. Sam­me jakt­år ble det til sam­men felt 5400 liry­per og 2100 fjell­ry­per i de to Ag­der-fyl­ke­ne.

– For man­ge grunn­ei­ere er ut­leie av jakt­ter­reng en vik­tig inn­tekts­kil­de. Rype­jakt har også en kul­tur­his­to­risk ver­di. I til­legg er det vik­tig for folks na­tur­opp­le­vel­se at rype­be­stan­den blir opp­rett­holdt på et ak­sep­ta­belt nivå, sier en­hets­le­der Chris Michel­sen i plan- og miljø­eta­ten i Kvi­nes­dal kom­mu­ne.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

I for­ri­ge jakt­år ble det skutt na­er­me­re 170.000 ry­per i Nor­ge, hvor­av ca 7500 i Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.