Sli­ter med abort, rus­po­li­tikk, kvote­flykt­nin­ger og miljø­av­gif­ter

De bor­ger­li­ge par­ti­ene tren­ger mer tid før de kan leg­ge frem en fel­les re­gje­rings­platt­form. Abort, rus­po­li­tikk, kvote­flykt­nin­ger og miljø­av­gif­ter er spørs­mål de sli­ter med å bli eni­ge om.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

KRF gikk til for­hand­lings­bor­det på Gran på Hade­land med ty­de­lig krav og for­vent­nin­ger til å få end­ret abort­lo­ven. Det sli­ter de med å få gjen­nom­slag for, iføl­ge en kil­de tett på for­hand­lin­ge­ne.

Det er en av fle­re år­sa­ker til at det tid­lig søn­dag gikk ut en be­skjed om at de tren­ger mer tid enn tid­li­ge­re an­tatt før de kan leg­ge frem en platt­form.

De and­re par­ti­ene skal va­ere vil­li­ge til å støt­te Krfs øns­ke om en re­ver­se­ring av mu­lig­he­ten for å kun­ne ta så­kalt tvil­lin­ga­bort. Men ikke minst Ven­st­re og Frp sier nei til å fi­re på kra­vet om end­rin­ger i abort­lo­vens pa­ra­graf 2 C – pa­ra­gra­fen som gjør det mu­lig å få inn­vil­get senabort når det er «stor fare for al­vor­lig syk­dom hos fos­te­ret.»

OF­FENT­LIG UTREDNING?

KRF skal da ha kas­tet inn et øns­ke om en of­fent­lig utredning av abort­lo­ven. For­sla­get skal gå ut på å ned­set­te et of­fent­lig ut­valg som skal drøf­te alt fra hva man kan gjø­re for å mot­vir­ke for­dom­mer mot barn med Downs syn­drom, til abort­nemn­de­nes ar­beid og hvor­dan man skal få opp fød­sels­tal­le­ne.

Po­li­ti­ker­ne i de and­re par­ti­ene fryk­ter det vil føre til en ved­va­ren­de abort­de­batt frem til nes­te stor­tings­valg og ve­grer seg for å gå med på det­te. Hvor­vidt en utredning er godt nok for KRF, er et an­net spørs­mål. Man­ge me­ner Kjell In­golf Rop­stads fløy, som øns­ket KRF inn i de for­hand­lin­ge­ne de nå sit­ter i sam­men med Frp, Høy­re og Ven­st­re, vant for­di han ar­gu­men­ter­te med en his­to­risk mu­lig­het til å end­re abort­lo­ven.

VIL IKKE SVEKKE RUSSEIER

Rus­po­li­tik­ken skal også va­ere gjen­stand for strid. I re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne på Jel­øy, gikk de inn for en rus­re­form som Ven­st­re mar­keds­fø­rer som en stor sei­er for dem.

Høy­re, Frp og Ven­st­re sam­let seg om en rus­re­form hvor «straffe­re­ak­sjo­nen» for dem som tas for bruk og be­sit­tel­se av il­le­ga­le rus­mid­ler over­fø­res fra jus­tis­sek­to­ren til helse­sek­to­ren.

Sam­ti­dig gikk de inn for å in­klu­de­re fle­re lege­mid­ler enn f.eks. meta­don og sør­ge for økt valg­fri­het i LAR – alt­så i lege­mid­de­las­sis­tert rus­be­hand­ling. For­søk med he­roin­as­sis­tert be­hand­ling var også et til­tak de gikk inn for.

Spe­si­elt de to sis­te punk­te­ne her skal de tre par­ti­ene iføl­ge en in­for­mert kil­de sli­te med å få KRF med på. Og spe­si­elt Ven­st­re skal va­ere sva­ert kri­tisk til å gå med på et til­bake­tog her.

KVOTE­FLYKT­NIN­GER

De fi­re par­ti­ene er hel­ler ikke kom­met i mål når det gjel­der for­mu­le­rin­ger om kvote­flykt­nin­ger og klima­av­gif­ter. Frp øns­ker faer­rest mu­lig kvote­flykt­nin­ger og KRF skal iføl­ge kil­den kjem­pe for 5000. I år er an­tal­let 3000. På Jel­øy gikk Frp, Høy­re og Ven­st­re inn for å jus­te­re opp an­tall kvote­flykt­nin­ger hvis an­tall asyl­sø­ke­re til Nor­ge for­blir vel­dig lavt.

Høy­re, Frp, Ven­st­re og KRF har sit­tet i re­gje­rings­for­hand­lin­ger i tolv da­ger. Før de kan leg­ge frem en fer­dig re­gje­rings­platt­form, skal lands­sty­re­ne i alle par­ti­ene gå gjen­nom den og kom­me med sin an­be­fa­ling.

Fre­dag vars­let de parti­or­ga­ne­ne om at de ikke be­høv­de å va­ere i be­red­skap i hel­gen, men at de kun­ne bli inn­kalt fra klok­ken tolv man­dag.

Tid­lig søn­dag mor­gen ga kil­der rundt for­hand­lings­bor­det ut­trykk for at det var fem­ti-fem­ti-pro­sents sjan­se for å kla­re det in­nen den fris­ten. En drøy time se­ne­re send­te par­ti­ene be­skjed til sine egne om at lands­sty­re­ne li­ke­vel ikke skal sam­les man­dag.

HÅ­PET På AV­KLA­RING

Mang­len­de frem­drift i blant an­net de oven­for nevn­te spørs­må­le­ne skal va­ere år­sak til at for­hand­ler­ne søn­dag for­mid­dag send­te ut kon­tra­be­skjed til par­ti­enes lands­sty­rer: De tren­ger li­ke­vel ikke å sam­les til mø­ter man­dag. For­hand­ler­ne tror ikke de vil bli fer­di­ge med en platt­form tid­lig nok til å få den god­kjent da.

Opp­rin­ne­lig had­de Høy­re et øns­ke om å bli fer­di­ge i dag, si­den par­ti­et sam­ler stor­tings­grup­pen på Sund­vol­den. Men den pla­nen var den førs­te som sprakk.

Fre­dag ga sen­tra­le kil­der i ett av sen­trums­par­ti­ene ut­trykk for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.