Ikke noe nytt om bort­fø­rin­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et opp­ly­ser at de dag­lig får inn tips om den an­tat­te bort­fø­rin­gen av An­ne-eli­sa­beth Ha­gen (68) i Lø­ren­skog. Det blir ikke presse­kon­fe­ran­se man­dag.

– Po­li­ti­et har ikke noe nytt å mel­de i for­bin­del­se med den an­tat­te bort­fø­rin­gen av An­ne-eli­sa­beth Ha­gen i dag. Et­ter­forsk­nin­gen på­går for fullt. Det kom­mer dag­lig inn tips som sjek­kes og be­ar­bei­des. Det vil bli fore­tatt en ny opp­sum­me­ring av an­tall tips i mor­gen (man­dag), opp­lys­te Øst po­liti­dis­trikt søn­dag.

– Po­li­ti­et har stor for­stå­el­se for at medi­er og pub­li­kum øns­ker jevn­lig opp­da­te­ring i den­ne sa­ken. Pub­li­kum skal va­ere trygg på at po­li­ti­et ori­en­te­rer om det kom­mer nye og ve­sent­li­ge opp­lys­nin­ger i sa­ken, opp­ly­ses det vi­de­re.

Det plan­leg­ges ikke for ny presse­brief i mor­gen, men det­te vur­ders fort­lø­pen­de, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.