– Hel­he­ten må opp­le­ves rik­tig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Krfs par­la­men­ta­ris­ke nest­le­der Hans Fred­rik Grø­van av­vi­ser at det er én spe­si­ell sak som gjør man ennå ikke er kom­met i land med re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

– Det er in­gen spe­si­ell sak. Det er hel­he­ten som må opp­le­ves rik­tig. Dit er man ikke kom­met ennå, sa Grø­van i en sms til Faed­re­lands­ven­nen søn­dag.

I tolv da­ger har Høy­re, Frp, Ven­st­re og KRF for­hand­let om en fel­les re­gje­rings­platt­form på Grana­vol­len. Den­ne må leg­ges fram for lands­styre­mø­te­ne i par­ti­ene før den kan sig­ne­res.

Det var vars­let at lands­styre­mø­te­ne kun­ne bli kalt sam­men man­dag, men søn­dag ble det klart at det­te ikke kom til å skje.

Iføl­ge Af­ten­pos­ten skal en av fle­re år­sa­ker va­ere at KRF sli­ter med å få gjen­nom­slag for end­rin­ger i abort­lo­ven.

– Jeg kom­men­te­rer ikke en­kelt­sa­ker, sier Grø­van, som er Vest-ag­der re­pre­sen­tant på Stor­tin­get og par­ti­ets par­la­men­ta­risk nest­le­der.

– I ut­gangs­punk­tet var det reg­net med rundt to uker til for­hand­lin­ger. KRF har ikke dår­lig tid. Vi må bru­ke den tid vi tren­ger uten å måt­te kjen­ne på noe tids­press. Det er in­gen kri­se om en må bru­ke noen eks­tra døgn før en får de nød­ven­di­ge av­kla­rin­ger, sier Grø­van.

Krfs de­le­ga­sjon le­des av par­ti­ets nest­le­der og AustAg­der re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad. Grø­van del­tar ikke di­rek­te i for­hand­lin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.