Me­ner den­ne er sva­ret for Saint-go­bain

– Tek­no­lo­gi­en er fer­dig ut­vik­let, do­ku­men­tert, pa­ten­tert og tatt i bruk i and­re ty­per virk­som­he­ter. Jeg me­ner den er sva­ret for Saint-go­bain også, sier Gau­te Sjus­dal (53).

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­[email protected]

Tek­no­lo­gen med bak­grunn fra For­sva­ret og fle­re av Sør­lan­dets størs­te No­de-be­drif­ter, sit­ter i hu­set sitt på Flek­ker­øy og snak­ker en­ga­sjert om «The Quan­tum Tech­no­lo­gy», mar­keds­ført av Ven­tair So­lu­tions AS, hvor Sjus­dal selv er dag­lig le­der og med­ei­er.

Han har ob­ser­vert at Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als AS i Lil­le­sand stre­ver med å få re­du­sert ut­slip­pe­ne av de ska­de­li­ge pah-stof­fe­ne (se fakta) og me­ner alt­så å kun­ne hjel­pe dem.

ELEKTROSTATISK FELT

Han for­kla­rer prin­sip­pet:

– Den for­uren­se­de luf­ten dras gjen­nom et elektrostatisk felt hvor den ut­set­tes for et skred av su­per­lad­de elek­tro­ner. Først dre­pes alle vi­rus, og bak­te­ri­ers celle­veg­ger øde­leg­ges. Men i Saint­go­bains til­fel­le er nes­te stepp vik­ti­ge­re: Flyk­ti­ge, or­ga­nis­ke for­bin­del­ser blir split­tet, brutt ned til atomis­ke grunn­stof­fer og uska­de­lig­gjort. Res­ter og par­tik­ler, som ek­sem­pel­vis pah, uska­de­lig­gjø­res og fan­ges opp i et fil­ter. 99,94 pro­sent ren­ses, plag­som lukt også, hev­der Sjus­dal.

Hos Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als AS sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hil­de Brun­vand Nord­vik at hun har re­gist­rert en hen­ven­del­se fra Gau­te Sjus­dal. Men med et ei­er­skif­te på gang, fullt trøkk på nett­opp pah-ren­sing og di­ver­se an­net som kre­ver opp­merk­som­het, har det ikke blitt an­led­ning til å for­dy­pe seg i inn­hol­det ennå.

– Men han må gjer­ne kom­me og pre­sen­te­re tek­no­lo­gi­en sin, sier hun.

KVANTEFYSIKER

Rense­tek­no­lo­gi­en til Ven­tair So­lu­tions er ut­vik­let av den bri­tis­ke kvante­fy­si­ke­ren Da­vid Hal­lam. Iføl­ge Gau­te Sjus­dal be­gyn­ner Hal­lam å trek­ke på åre­ne og øns­ker virk­som­he­ten vi­dere­ført.

– Vi har kjent hver­and­re i man­ge år og jeg har fått mu­lig­he­ten til å ta det­te vi­de­re, for­tel­ler Sjus­dal.

– Du nevn­te at tek­no­lo­gi­en er tatt i bruk i and­re ty­per virk­som­he­ter fra før. Kan du nev­ne noen ek­semp­ler?

– Cruise­re­de­ri­ene Carni­val og Nor­we­gi­an Crui­se Li­ne, dess­uten Royal Navy og alt fra barne­ha­ger til syke­hjem. Pluss fly­ty­per som Boeing, Bae og Gulf­stre­am. Fly­et som rocke­ban­det Iron Mai­den flyr, en Boeing-ma­skin, har vår tek­no­lo­gi in­stal­lert, sva­rer Gus­dal.

DATASENTRE

Han leg­ger til at et av ver­dens størs­te data­sen­ter­sel­ska­per også har Quan­tum-tek­no­lo­gi til ut­prø­ving.

– Datasentre bru­ker enor­me men­ger ener­gi til kjø­ling. I til­legg til at tek­no­lo­gi­en fjer­ner par­tik­ler som kan øde­leg­ge data­ser­ve­re, gir den også en energi­be­spa­rel­se på kjø­ling på over 80 pro­sent, sam­men­lig­net med da­gens bes­te tek­no­lo­gi, fram­hol­der Gau­te Sjus­dal.

Han vi­ser fram navn på en rek­ke forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner som skal ha tes­tet og god­kjent tek­no­lo­gi­en.

– Er du på jakt etter in­ves­to­rer? – Vi ser etter part­ne­re, men vil gjer­ne ha med noen som vil va­ere med å byg­ge lang­sik­tig. Tek­no­lo­gi­en er så an­vend­bar og ska­ler­bar at det den kan be­nyt­tes over­alt hvor det er be­hov for ren luft og/el­ler energi­spa­ring. Men has­ter ikke. Ka­pi­tal­be­ho­vet er mo­de­rat, i og med at tek­no­lo­gi­en er klar. Jeg har for øv­rig fått noen hen­ven­del­ser leng­re vest­fra, an­ty­der Sjus­dal.

FOTO: VEN­TAIR SO­LU­TIONS AS

Iføl­ge Gau­te Sjus­dal er det­te en «stack unit» som er ut­ar­bei­det i sam­ar­beid med Saudi Aramco, et av ver­dens størs­te olje­sel­ska­per. Den be­nyt­tes til ren­sing av ut­slipp i pe­tro­kje­misk in­du­stri.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Gau­te Sjus­dal i Ven­tair So­lu­tions AS me­ner å ha tek­no­lo­gi som lø­ser en rek­ke ut­slipps­pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.