Vur­de­rer å kut­te ruta fra Vågs­bygd

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

Fly­bus­sen fra Kje­vik har hatt «en helt ok start» iføl­ge Bore­al Tra­vel. Men om ikke fle­re fra Vågs­bygd og Voie­byen bru­ker til­bu­det, vil sel­ska­pet la ruta star­te og ende i Kvad­ra­tu­ren.

– Vi har hatt en helt ok start med mel­lom 500 og 1000 pas­sa­sje­rer i uka. Skal ruta gå rundt må vi ha minst 700 pas­sa­sje­rer, for­tel­ler Ve­mund Han­sen, mar­keds­le­der Fly- og eks­press­buss i Bore­al Tra­vel, til Faed­re­land sven­nen.

1. juli i fjor over­tok Bore­al Buss all rute­tra­fikk i kris­tian­san ds­re­gio­nen og star­tet sam­ti­dig opp et helt nytt fly­buss­til­bud. Før det­te had­de Kje­vik stått uten eget fly­buss­til­bud si­den ja­nu­ar 2017, da det da­va­eren­de til­bu­det fra Ha­ga Buss ble lagt ned.

LI­TE FOLK

I mot­set­ning til tid­li­ge­re, der fly­bus­sen har kjørt mel­lom luft­hav­na og sen­trum, star­ter nå Fly­bus­sen i Voie­byen og kjø­rer inn­om Møvig og Vågs­bygd sen­ter på vei­en.

– Dess­ver­re har det va­ert li­te folk som har tatt fly­bus­sen både til og fra Vågs­bygd-om­rå­det. Si­den det er by­ens størs­te by­del had­de vi nok for­ven­tet stør­re tra­fikk, med­gir Han­sen.

Og om ikke tra­fik­ken tar seg opp, kan kon­se­kven­sen bli at by­de­len drop­pes fra rute­ta­bel­len.

– Vi prø­ver noen må­ne­der til før vi even­tu­elt gir oss, sier Han­sen.

Til­bu­det i seg selv er det in­gen fare for.

– Nei­da, Fly­buss blir det uan­sett. Vi er for­nøyd med tra­fik­ken fra sen­trum og ut­over. Det er også en god del stu­den­ter som bru­ker bus­sen, for­tel­ler Han­sen.

Det er flest pas­sa­sje­rer til mor­gen­av­gan­ge­ne på hver­da­ger, og om­trent like man­ge pas­sa­sje­rer som rei­ser til som fra Kje­vik.

Per i dag er de åtte av­gan­ge­ne på hver­da­ger til­pas­set Oslo-ru­te­ne.

– Det er kan­skje det vi får mest til­bake­mel­din­ger på. At vi ikke går til alle ru­ter. Men vi vur­de­rer fort­lø­pen­de om vi skal ut­vi­de an­tall av­gan­ger, og da er det nok Ber­gen- og Trond­heim-ru­te­ne som lig­ger fremst i køen.

REISETID

Skul­le Vågs­bygd bli drop­pet, kan det bli ak­tu­elt å kob­le på and­re by­de­ler øst for byen.

– Ut­ford­rin­gen blir å unn­gå at reise­ti­den blir for lang, sier Han­sen, som ikke har kon­kre­ti­sert hvil­ke by­de­ler det even­tu­elt kun­ne va­ere.

Luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen me­ner det var på tide at Kje­vik, med sine over én mil­lion rei­sen­de i året, en­de­lig fikk et fly­buss­til­bud.

– Med tan­ke på alle til­bake­mel­din­ge­ne vi fikk før ruta ble etab­lert, er det rart at ikke fle­re bru­ker den. Men som med man­ge and­re ting tar det gjer­ne litt tid før et til­bud set­ter seg.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Hvis ikke fle­re tar fly­bus­sen fra Vågs­bygd og Voie­byen kan til­bu­det i by­de­le­ne for­svin­ne. Her fra busstop­pet ved Vågs­bygd sen­ter.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Ve­mund Han­sen, mar­keds­le­der Fly- og eks­press­buss i Bore­al Tra­vel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.