FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KIL­DER: MATTILSYNET, WIKIPEDIA

Pah

Poly­syk­lis­ke aro­ma­tis­ke hydro­kar­bo­ner (pah) er en grup­pe tja­ere­stof­fer som blir dan­net ved ufull­sten­dig for­bren­ning av or­ga­nisk ma­te­ria­le. Noen av dis­se stof­fe­ne er gif­ti­ge og kan ska­de arve­stof­fet el­ler føre til kreft.

Pah kal­les ofte for tja­ere­stof­fer. De fore­kom­mer na­tur­lig i rå­olje og er en vik­tig be­stand­del i kre­osot, tja­ere og as­falt.

Pah vur­de­res ofte som et uøns­ket bi­pro­dukt som dan­nes ved ufull­sten­dig for­bren­ning el­ler opp­var­ming av or­ga­nisk ma­te­ria­le som olje, na­tur­gass, kull og ved.

Det re­la­ti­ve bi­dra­get fra uli­ke vik­ti­ge kil­der som elek­tro­kje­misk in­du­stri (for ek­sem­pel alu­mi­ni­um sin­du­stri), in­du­stri­ell energi­pro­duk­sjon, av­falls­for­bren­ning, bil­tra­fikk og opp­var­ming er vans­ke­lig å vur­de­re.

I til­legg ut­set­tes men­nes­ker ofte for pah via to­bakks­røk og gril­let og røkt mat. De størs­te na­tur­li­ge kil­de­ne til pah-ut­slipp er vul­kan­ut­brudd og skog­bran­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.