Svar om Je­ho­vas vit­ner

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Ar­ne Tu­myr me­ner re­li­gions­fri­het er en ver­di vi ikke bør etter­stre­be. Ar­bei­der­par­ti­et er helt uenig i det.

●●Skal men­nes­ker kun­ne leve i fred med hver­and­re, er det av­gjø­ren­de at man har grunn­leg­gen­de re­spekt for hver­and­res tro og tros­ut­øvel­se. Det er etter min me­ning en selv­føl­ge­lig­het i et si­vi­li­sert og de­mo­kra­tisk samfunn.

Ar­bei­der­par­ti­et er opp­tatt av at tros- og livs­syns­sam­funn som mot­tar støt­te fra det of­fent­li­ge, skal føl­ge norsk lov, uav­hen­gig av hva slags re­li­gion el­ler tros­sam­funn det er snakk om. Å ikke an­mel­de al­vor­lig kri­mi­na­li­tet og å ikke bru­ke per­son­opp­lys­nin­ger i tråd med lov­ver­ket hand­ler ikke om tros­fri­het og bør ikke to­le­re­res. Ar­bei­der­par­ti­et frem­met der­for et for­slag i Stor­tin­get i høst, det vi ba om at re­gje­rin­gen sik­rer mer åpen­het, like­stil­ling, at det skal inn­gås en sam­funns­kon­trakt når or­ga­ni­sa­sjo­nen mot­tar støt­te og at pro­ses­ser i or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er de­mo­kra­tisk valgt, og selv­føl­ge­lig me­ner vi det­te skal gjel­de for alle tros­sam­funn.

Det ble stemt ned av høyre­re­gje­rin­gens par­ti­er, dess­ver­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.