Gjen­opp­byg­gin­gen av Sy­ria

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN SAATVEDT

Mens kri­gen i Sy­ria har på­gått, har Nor­ge solgt vå­pen og am­mu­ni­sjon for hundre­vis av mil­lio­ner til land som har bi­dratt til bom­bing av hus og hjem for mil­lio­ner av inn­byg­ge­re i Sy­ria.

●●Nå ven­der man­ge sy­ris­ke flykt­nin­ger til­ba­ke til sine hjem som lig­ger i grus. Da er det ikke mer enn rett og ri­me­lig at de som har tjent pen­ger på den­ne kon­flik­ten bi­drar med gjen­opp­byg­gin­gen.

Nor­ge er ikke ale­ne om salg av vå­pen og ut­styr. Det gjel­der Dan­mark, Ne­der­land, Stor­bri­tan­nia, Frank­ri­ke, Is­rael, Qa­tar, Sau­diAra­bia og ikke minst USA. Uten­riks­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de vil ikke bi­dra så len­ge Bashar al-as­sad sit­ter ved mak­ten. Nå ser det ut til at opp­rø­rer­ne med hjelp fra ves­ten, som star­tet opp­rø­ret, ikke vin­ner. Da er vel sjan­sen størst for at den mest sta­bi­le løs­nin­gen er med al-as­sad som le­der. El­ler øns­ker Sørei­de hel­ler at det blir slik det har blitt i Li­bya etter at ves­ten med hjelp av Nor­ge styr­tet Gad­da­fi? Her er det fullt kaos og men­neske­smug­ler­ba­ro­ne­ne kan igjen tje­ne sine mil­lio­ner.

Nei, nå må Nor­ge vise at vi er vårt mo­rals­ke an­svar be­visst og bi­dra!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.