Hest­man­den prio­ri­te­res av Ap

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Ivan Hø­ge­li etter­spør par­ti­enes be­vilg­nin­ger til Hest­man­den.

●●Jeg kan for­tel­le han og and­re at Ar­bei­der­par­ti­et be­vil­get 3 mill til Hest­man­den og 1 mill til Vestag­der-mu­se­et. I til­legg fikk også Full­rig­ge­ren Sør­lan­det nød­ven­di­ge be­vilg­nin­ger.

Det får vi til for­di vi bru­ker faer­re pen­ger på de al­ler ri­kes­te og mer på fel­les­ska­pets opp­ga­ver, noe som er vik­tig når for­skjel­le­ne mel­lom folk øker.

Krigs­sei­ler­ne har lidd en ublid skjeb­ne i alt for man­ge år, og jeg er enig med Hø­ge­li i at vi må unn­gå å kom­me i sam­me si­tua­sjon vi har va­ert tid­li­ge­re, der kul­tur­min­ner som iva­re­tar de­res historie ikke prio­ri­te­res. Å sik­re krigs­sei­ler­nes historie for etter­ti­den er en slik vik­tig opp­ga­ve for fel­les­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.