Frp prio­ri­te­rer syke­plei­er­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - ÅSHILD BRUUN-GUN­DER­SEN helse­po­li­tisk tal­s­per­son Frem­skritts­par­ti­ets stor­tings­grup­pe

Om bare 12 år vil Nor­ge mang­le 75.000 syke­plei­ere.

●●Si­tua­sjo­nen på syke­hus og syke­hjem er al­le­re­de kri­tisk fle­re ste­der i lan­det, og si­tua­sjo­nen vil for­ver­res hvis vi ikke tar grep nå.

Der­for prio­ri­te­rer Frem­skritts­par­ti­et syke­plei­er­ne i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne med Kris­te­lig Folke­par­ti. Vi er rett og slett nødt til å ut­dan­ne fle­re syke­plei­ere om vi skal be­va­re trygg­he­ten i da­gens vel­ferds­sam­funn.

Dess­ver­re fø­rer da­gens sys­tem til at uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler i alt for li­ten grad prio­ri­te­rer ut­dan­ning in­nen­for yr­ke­ne ar­beids­li­vet etter­spør. Uni­ver­si­te­te­ne be­løn­nes for å ut­dan­ne stu­den­ter in­nen­for sam­funns- og hu­ma­nis­tis­ke fag, og det ut­dan­nes fle­re in­nen­for dis­se om­rå­de­ne enn ar­beids­li­vet har be­hov for. Dess­ver­re går man­ge sam­funns­fag sstu­den­ter til ar­beids­le­dig­het el­ler ikke-re­le­van­te job­ber.

Sam­ti­dig er vente­lis­te­ne for sy- ke­plei­er­stu­di­er ved nors­ke uni­ver­si­te­ter- og høg­sko­ler på nes­ten 14 000 per­soner. Det­te er tu­sen­vis av syke­plei­ere vi som samfunn ikke har råd til å si nei til. Nav-tall vi­ser at man­ge­len på syke­plei­ere har økt med 47 pro­sent fra 2017, og at Nor­ge nå mang­ler 5.900 syke­plei­ere og spe­sial­syke­plei­ere.

Der­som uni­ver­si­te­te­ne iso­lert sett tje­ner mer på å ut­dan­ne en lit­te­ra­tur­vi­ter enn en syke­plei­er, er det noe galt med sys­te­met. FRP øns­ker ett sys­tem der uni­ver­si­te­te­ne tje­ner øko­no­misk på å ut­dan­ne den ar­beids­kraf­ten sam­fun­net fak­tisk har be­hov for.

Frp job­ber der­for nå for gjen­nom­slag for å se på fi­nan­sie­rings­sys­tem for høy­ere ut­dan­ning på nytt. Vi må sik­re at det løn­ner seg for stu­die­ste­de­ne å ut­dan­ne folk til jobb, ikke ar­beids­le­dig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.