Barne­hjems­barn

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, gruppe­le­der for De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand

Alle barne­hjems­barn som har va­ert ut­satt for over­grep og om­sorgs­svikt for­tje­ner rett­fer­dig­het.

●●Jeg har i fle­re år mot­tatt man­ge hen­ven­del­ser fra tid­li­ge­re barne­hjems­barn som av uli­ke grun­ner ikke fikk søkt om opp­reis­ning etter den tid­li­ge­re ord­nin­gen med den da git­te tids­frist, for å søke opp­reis­ning for fra­stjå­let og tapt barn­dom.

Etter for­slag fra meg ved­tok by­sty­ret i Kris­tian­sand i 2007 «sin» opp­reis­ning sord­ning der alle kom­mu­ner og beg­ge fyl­kes­kom­mu­ne­ne i Ag­der slut­ter seg til den kom­mu­na­le opp­reis­ning sord­nin­gen, med unn­tak av Aren­dal og Fro­land.

I lø­pet av 3-års­pe­rio­den ar­bei­det var­te, mot­tok sek­re­ta­ria­tet 421 søk­na­der der 408 søk­na­der ble be­hand­let. 247 per­soner fikk inn­vil­get kom­mu­nal opp­reis­ning, der del­ta­ger­kom­mu­ne­ne til sam­men ut­be­tal­te i un­der­kant av 149 mil­lio­ner kro­ner.

Tid­li­ge­re har fle­re kom­mu­ner, slik som ek­sem­pel­vis Oslo kom­mu­ne, gjen­åp­net veder­lags­ord­nin­gen for tid­li­ge­re barne­verns­barn som har va­ert ut­satt for over­grep el­ler om­sorgs­svikt i in­sti­tu­sjo­ner el­ler fos­ter­hjem mens de var un­der plas­se­ring av kom­mu­nens barne­vern.

Der­for frem­met jeg den 19. de­sem­ber 2018 i be­hand­lin­gen av bud­sjet­tet for 2019 og hand­lings­pla­nen 2019-2022 føl­gen­de for­slag: «By­sty­ret ber om at opp­reis­ning sord­nin­gen for tid­li­ge­re barne­hjems­barn gjen­åp­nes».

Til min og man­ge tid­li­ge­re barne­hjems­barn som nå de sis­te åre­ne etter grun­di­ge over­vei­el­ser har valgt å stå frem med sin historie - var skuf­fel­sen stor at bare 5 av Kris­tian­sand by­sty­rets 53 re­pre­sen­tan­ter støt­tet det­te go­de for­sla­get fra De­mo­kra­te­ne - om rett­fer­dig­het for alle barne­hjems­barn som har va­ert ut­satt for over­grep og om­sorgs­svikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.