En jobb å gå til

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Jeg had­de en av de al­ler førs­te da­ge­ne i 2019 en god sam­ta­le med en av Klar-sel­ger­ne, da han var inn­om for å kjø­pe fle­re bla­der.

Jeg kom­mer til å gå på jobb hver dag, selv om jeg nok ikke sel­ger stort den­ne må­ne­den. Jeg får i alle fall snak­ka med man­ge hyg­ge­li­ge men­nes­ker. Noe jeg går glipp av hvis jeg ikke har den­ne job­ben å gå til.

Jeg syn­tes det­te var så godt for­talt, og at det set­ter fo­kus på hva gate­ma­ga­si­ne­ne i Nor­ge bi­drar med på det rent men­nes­ke­li­ge plan.

Gate­ma­ga­si­ne­nes for­mål er at vi skal va­ere al­ter­na­tiv til rus, pro­sti­tu­sjon og kri­mi­na­li­tet. Men Klar-sel­ge­rens for­kla­ring, syn­lig­gjør også at de er al­ter­na­tiv til iso­la­sjon, en­som­het, so­si­al ute­sten­gel­se og mang­len­de ak­ti­vi­tet. Det å føle seg ak­sep­tert, er livs­vik­tig for men­nes­kes men­ta­le helse. Spe­si­elt men­nes­ker som ru­ser seg, selv­me­di­si­ne­rer seg, blir ofte sva­ert de­pri­mer­te. Spe­si­elt når de skal gjen­nom­gå så­kal­te «hvi­te da­ger». Jeg vil der­for ret­te en takk til sel­ger­nes kun­der som blir ven­ner med dem. Slår av en prat om løst og fast, og på den må­ten brin­ger folk inn «i var­men» igjen etter at de har følt seg ute­stengt fra det mes­te av det li­vet til­byr.

Stor takk også til Klar-sel­ge­ren, som vi­ser meg den til­lit å snak­ke åpent om sine fø­lel­ser. Det gjør meg litt klo­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.